30/04/2010

Rwy'n gyfoethog - hwre!

Yr wyf yn gyfoethog, yr wyf yn gwybod hyn oherwydd bod un o brif gyhoeddiadau ar yr economi yn ddweud gyda'i holl awdurdod fy mod yn gyfoethog.

Yn ôl cylchgrawn The Economist Welsh-medium schools offer a way for richer parents to enjoy academic selection. Gan fod fy mhlant yn ddisgyblion mewn ysgol Cymraeg mae'n dilyn yn anorfod, yn ôl The Economist, fy mod i gan hynny ymysg y rhieni mwyaf cyfoethog hynny. Rwy'n mawr obeithio bod rheolwr fy manc yn ddarllenydd brwd o'r Economist ac y bydd o'n ystyried cyfoeth addysg fy mhlant wrth iddo ymdrin â fy ngorddrafft.

Diolch i'r arbenigwr economaidd yr Athro Dylan Jones-Evans am ddwyn fy sylw i'r erthygl hynod. Pan symudodd Dylan a'i deulu o Fangor i Gaerdydd cafodd trafferthion cael lle mewn ysgol Cymraeg i'w plantos - dim yn ddigon cyfoethog mae'n rhaid.

28/04/2010

Yr Economi - ydan ni Mewn Twll neu'n cael ein Twyllo?

Efo'r tair plaid fawr Brydeinig yn mynnu bod sefyllfa'r economi yn gwneud toriadau mawr yng ngwariant cyhoeddus yn anorfod, hawdd credu mai polisi toriadau yw'r unig opsiwn. Yn wir mae'r cyfryngau, hefyd, yn selio pob trafodaeth ar yr economi ar y rhagdybiaeth bod toriadau yn anorfod, fel gwnaeth CF99 heno.

Ond mae yna ambell i sylwebydd sydd ddim yn canu'r un gan ac yn honni bod modd amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus rhag toriadau gwaeth na rhai Thatcher heb i wledydd Prydain troi'n fethdalwr.

Mae'r ddadl sydd yn cael ei roi gan y Cenedlaetholwr Cernywig Cornish Zetetics yn un wirioneddol gwerth ei ddarllen.

Ymysg y pwyntiau y mae o'n gwneud yw:

  • Nad ydy'r lefelau presennol o ddyled yn hanesyddol uchel ac mae modd eu rheoli a'u gostwng yn araf bach wrth i'r economi tyfu allan o'r dirwasgiad.
  • Bod y swm o £80 biliwn yn ffigwr sudd wedi ei ddewis ar fympwy, pam dim £60 biliwn neu £40 biliwn neu hyd yn oed £100 biliwn.
  • Bod lefelau treth ar hyn o bryd yn isel iawn i gymharu i'r dyddiau a fu pan oedd y gyfradd uchaf yn 83%.
  • Mae lol yw dweud bod Prydain mewn twll ariannol - dydy hi ddim mae hi'n parhau i fod ymysg y gwladwriaethau cyfoethocaf yn y byd ac fe gynyddodd gwerth ariannol y 1000 cyfoethocaf o £77 biliwn llynedd.

Traethawd gwirioneddol werth ei ddarllen yn ei gyfanrwydd.
Broke? Or just fooled? How to solve the debt ‘problem’.

26/04/2010

Mae Guto Bebb yn Gachgi!

Mae croeso i unrhyw un gwneud sylwadau ar flog Yr Hen Rech Flin. Oni bai eu bod yn enllibus neu yn groes i gyfraith bydd y sylwadau yn sefyll. Os ydynt yn dangos fy mod wedi gwneud camgymeriad yn fy sylwadau, os ydynt yn fy nghyhuddo o fod yn wirion yn fy asesiad o sefyllfa wleidyddol, os ydynt yn honni y dylwn wedi rhoi mwy o ddŵr yn y chwisgi cyn dweud fy nweud, mae'r sylwadau yn cael eu cyhoeddi.

I mi dyma sylwedd blog, lle i ddweud fy nweud a lle i eraill gwneud sylwadau i wrthddweud yr hyn a ddwedwn. Yn anffodus, er gwaethaf imi wneud sylwadau ar y saith post diweddaraf ar flog Guto nid oes un ohonynt wedi eu cyhoeddi yno.

Os oes gan Guto ofn sylw beirniadol, ofn anghytundeb ac ofn dadl a oes ganddo'r sylwedd i fod yn AS dros holl aelodau ei etholaeth?

24/04/2010

Gŵyl San Siôr hapus

Sori braidd yn hwyr ond Gŵyl San Siôr hapus am ddoe!Fel chwarter Sais hoffwn weld Lloegr yn wlad rydd, ac annibynol.

There'll always be an England and England will be Free if England means as much to you ag y mae Lloegr, wir yr, yn golygu i mi!

23/04/2010

Enill efo 10%?

Mae gan Vaughan post heddiw sydd yn nodi pa mor isel gall y bleidlais fuddugol bod mewn ambell i etholaeth. Mae o'n nodi bydd modd i fuddugwr Ynys Môn derbyn cyn lleied a 27% o'r bleidlais. I brofi ei bwynt mae Vaughan yn tynnu sylw at y ffaith bod Lesley Griffiths wedi ennill sedd Cynulliad Wrecsam gyda dim ond 28.8% o'r bleidlais.

Mae'r gwirionedd am bleidlais Wrecsam yn waeth nag y mae Vaughan yn nodi. Dim ond 38% o bleidleiswyr Wrecsam aeth allan i bleidleisio yn etholiad 2007, gan hynny fe enillodd Lesley ei sedd efo cefnogaeth lai na un allan o bob deg o etholwyr yr etholaeth.

Cafodd Lesley 5,633 o bleidleisiau yn 2007. Mewn ymateb i bost blaenorol fe nododd Arfon Jones (Plaid Wrecsam) Cafodd Elystan 6,500 neu 12.2% o'r bleidlais ym 1959 . Cafodd Plaid Cymru bron i fil o bleidleisiau yn fwy, hanner canrif yn ôl, na chafodd y buddugwr yn yr etholiad diwethaf i'r Cynulliad.

Dwi ddim yn nodi'r ystadegyn yna er mwyn ceisio dweud bod modd i'r Blaid cipio Wrecsam yn 2011 (er ei fod yn nod gwerth gweithio tuag ato), ond i nodi'r perygl o ganran mor fychan o'r boblogaeth yn pleidleisio. Ym 1959 yr oedd Plaid Cymru yn blaid fechan ddi-nod ar ymylon gwleidyddiaeth Cymru. Os oedd plaid ymylol yn gallu cael digon o bleidleisiau hanner canrif yn ôl sydd yn ddigonol i ennill etholiad bellach fe all digwydd eto yn 2011. Dydy o ddim y tu hwnt i bob posibilrwydd y gall plaid fel y BNP ennill mewn rhai etholaethau pan nad oes angen cefnogaeth dim ond 10% o'r etholwyr er mwyn cael buddugoliaeth.

Pensiynau

Un o'r meysydd lle'r oedd y tair plaid fawr yn gytûn yn nadl neithiwr oedd yr angen i ail gysylltu pensiynau sylfaenol yr henoed a chyfartaledd enillion y boblogaeth cyffredinol.

I gôr symleiddio, os ydy cyfartaledd cyflogau yn codi 10% bydd pensiynau yn codi 10% hefyd.

Dros chwarter canrif yn ôl, bellach, fe dorrodd llywodraeth Thatcher y cysylltiad rhwng pensiynau ag enillion.

Pe na bai'r cyswllt wedi ei dorri byddai'r pensiwn heddiw mwy na dwywaith a hanner eu gwerth cyfredol.

A dyna wendid polisïau’r tair plaid.

Bydda ail gysylltu'r pensiwn a chyflogau heddiw, heb wneud yn iawn am y diffyg cysylltiad am chwarter canrif yn golygu bod y pensiwn yn parhau ar lefel cenhedlaeth yn ôl, yn hytrach nag ar y lefel y ddylid bod pe na bai'r cysylltiad wedi ei dorri yn y lle cyntaf

Ar ben hynny mae son am rewi cyflogau yn y sector gyhoeddus a thystiolaeth bod cyflogau'r sector breifat yn mynd i lawr yn yr argyfwng ariannol presennol. Canlyniad anorfod byddid bod gwerth pensiynau yn llai eu gwerth o lawer

Ydy fy nhin yn edrych yn fawr yn hon Guto?

Mae Guto Bebb yn hogyn annwyl a ffein.

Pan fydd o'n curo ar ddrysau pobl ym Mhenmachno, Betws a Chapel Curig bydd pobl barchus y plwyfi hynny yn ei drin gyda pharch ac yn ymddwyn yn groesawgar tuag ato gan ei fod yn hogyn mor annwyl a ffein.

Prin eu bod am ei gyfarch efo dos o 'ma'r baw isa'r domen, byddwn i byth yn pleidleisio i ti hyd yn oed pe bai Satan ei hun yn ymgiprys yn dy erbyn yn enw Plaid Cymru / Llafur / Rhyddfrydwyr. Bydda bobl cefn gwlad byth yn dweud y fath beth. Cafodd Guto'r ymateb croesawgar parchus disgwyliedig i bob ymgeisydd.

Y drwg ydy eu bod yn ymddwyn yr un mor barchus tuag at yr ymgeiswyr eraill hefyd. Mae Ronnie a Mike a Phil wedi derbyn ymatebion yr un mor wresog yn yr un pentrefi ac y mae Guto wedi ei dderbyn.

Roedd Guto yn dal i wisgo trywsus cwta pan es i ati i ganfasio am y tro cyntaf. Roedd yr ymateb a gefais mor barchus, mor wresog, mor gefnogol ag imi gredu yn ddiamheuaeth bod fy ymgeisydd am ennill gyda mwyafrif mawr. Cefais fy siomi, fe ddaeth yn olaf. Ac wedi canfasio mewn etholiadau ac isetholiadau ar bob lefel o lywodraeth yr wyf wedi cael fy siomi mwy o weithiau nac ydwyf wedi cael fy mhlesio o bell ffordd.

Y gwir yw bod pobl yn gelwyddog. Nid yn gelwyddog cas ond yn gelwyddog parchus. Yn yr un modd ac mae dyn yn ymateb i wraig sydd yn gofyn ydy fy nhin yn edrych yn fawr yn hon? Yn dweud Na chariad! O herwydd y bydda ddweud Fel mae'n digwydd mae dy din yn edrych fel cefn bws yn beth hynod wirion i ddweud.

Hwyrach bydd Ysbyty Ifan yn rhoi cefnogaeth 100% i'r Ceidwadwyr eleni, hwyrach bod 100% o bobl plwy' Penmachno yn credu bod gan Guto tin fach bert. Ond peidied a chyfrif arni cyn Mai 7fed.

22/04/2010

Pam bod dim son am bolisi prisio ffyrdd y Rhydd Dems?

Yn nadl arweinwyr Cymru nos Fawrth ac ar CF99 neithiwr bu trafod am bris petrol. Yn y ddwy raglen cafwyd geiriau o gydymdeimlad gan y Rhyddfrydwyr Democrataidd am y problemau mae gyrwyr a busnesau yn wynebu o herwydd pris uchel betrol, ond cafwyd dim crybwyll am bolisi'r blaid i godi bris am ddefnyddio'r ffyrdd.

Yn ôl y BBC mae'r Rhyddfrydwyr Democrataidd am godi treth o rhwng 8c a 12c am bob milltir mae cerbyd yn trafeilio ar y lonydd.

Hwyrach fy mod yn sinig, ond tybed os yw tawedogrwydd y Rhyddfrydwyr Democrataidd Cymreig ar y polisi o herwydd y ffaith bod tri o'r seddi maent yn eu hamddiffyn yn y Gymru wledig, lle byddai polisi o'r fath yn profi yn hynod amhoblogaidd.

21/04/2010

Na! – Nid ydwyf yn sefyll dros y Blaid Lafur

Pob hyn a hyn byddwyf yn cael fy mhlagio gan drolied ar fy mlog Saesneg. Pobl sydd yn credu eu bod wedi canfod rhyw gyfrinach fawr o wybod mae Humphreys yw fy enw teuluol.

Mae'r ffyliaid yn credu fy mod yn ceisio cuddio fy hunaniaeth neu yn cywilyddio, rhywsut, o gael fy adnabod fel yr hwn ydwyf. Y gwir yw fy mod wedi defnyddio'r enw Alwyn ap Huw yn gyhoeddus ers dros bymtheng mlynedd ar hugain o herwydd bod yna Alwyn Humphreys, llawer mwy cyhoeddus na fi, yn y byd Cymraeg a bod defnyddio'r enw yn creu dryswch o ran adnabyddiaeth yn hytrach nag hunaniaeth.

Ers i Lafur cyhoeddi enw eu hymgeisydd seneddol yn Nwyfor Meirionnydd yr wyf wedi cael llond bol o dderbyn e-byst, llythyrau trwy'r post, galwadau ffôn a sylwadau ar y stryd yn fy llongyfarch / fy nghondemnio / fy holi am sefyll yn enw Llafur yn Nwyfor Meirionnydd. Rhai gan aelodau'r teulu a chyfeillion agos, pobl dylent wybod yn well.

Er mwyn cael gwared ag unrhyw ddryswch hoffwn nodi mae NID FI yw'r Alwyn Humphreys ymgeisydd Llafur Dwyfor Meirionnydd.

Rwy'n mawr obeithio na fydd neb yn rhoi pleidlais i Alwyn Humphreys oherwydd eu bod yn credu mai myfi yw efe. Rwy'n ansicr sut byddwyf yn teimlo o glywed bod yr Alwyn Humphreys arall wedi colli pleidleisiau oherwydd y dryswch :-(

18/04/2010

Darllediad gwleidyddol MK

Gan nad yw'r BBC yn cydnabod bod Cernyw yn wlad ond yn ei drin fel sir Seisnig does gan Mebyon Kernow ddim hawl i gael darllediad gwleidyddol, gan nad ydyw yn sefyll ymgeiswyr mewn digon o seddi Seisnig. Bydd y blaid yn sefyll ymgeiswyr yn y chwe sedd Cernywig.

Dyma ei ddarllediad sydd wedi ei wneud ar gyfer YouTube:

15/04/2010

Y Ddadl Mawr - Minlliw ar Foch

Wel dyna awr a hanner o fy mywyd na chaf i fyth yn ôl, am wastraff llwyr o amser. Roedd y rhaglen yn fy atgoffa o'r darllediadau gwleidyddol a oedd yn cael eu dangos yn y 70au gydag arweinydd plaid yn grwnian yn ddiflas i mewn i gamera.

Os oes rhaid dewis fuddugwr allan o'r tri mi fuaswn yn dewis Nick Clegg. Nid oherwydd bod o wedi siarad yn well na'r ddau arall, ond oherwydd nad oedd o'n gwisgo gymaint o golur a'r ddau arall - roedd o'n anodd gwylio Brown a Chameron yn siarad heb i'w minlliw amlwg tynnu sylw i ffwrdd o'r hyn yr oeddynt yn dweud. Be ddwedodd Obama am roi minlliw ar fochyn?

Dyma farn Alex Salmond am y sioe:

14/04/2010

Darogan etholiad 2010 - Wrecsam

Yr wyf wedi bod yn esgeulus efo fy narogan, ac wedi ei adael ar ei hanner, er gwaetha'r ffaith fy mod wedi addo i Blaid Wrecsam y byddwn yn sicr yn cyrraedd Wrecsam cyn dyddiad yr etholiad. Gwell ail afael ar yr ymdrech trwy edrych ar sedd Wrecsam - er mwyn cadw addewid.

Mae gennyf lyfr yn rhywle yn y tŷ 'ma sy'n rhoi canlyniadau etholiadau Cymru o 1832 hyd at ddyddiad ei gyhoeddiad ar ddechrau'r 1990au. Er chwilio a chwalu rwy'n methu yn fy myw a chael hyd iddi.

Mae hyn yn siom, oherwydd bod gennyf ryw brith gof bod Wrecsam yn y 40au y 50au a dechrau 60au yr ugeinfed ganrif (pan nad oedd Plaid Cymru yn wneud yn hynnod o dda mewn unrhyw etholaeth) ymysg canlyniadau gorau Plaid Cymru, yn enill deg i bymtheg y cant o'r bleidlais yn yr etholaeth pan nad oedd y Blaid yn cael prin 5% trwy Gymru gyfan. A syniad bod Wrecsam wedi dychwelyd mwy o bleidleisiau mewn ambell i flwyddyn na Sir Gaernarfon, Meirion neu Sir Gaerfyrddin.

Yn etholiad 2005, dim ond o drwch y blewyn cadwyd ernes ymgeisydd Wrecsam.

Cyn i Dennis Balsom creu ei theori Cymru’n dri, fe wnaeth y Blaid dechrau gweithredu'r theori gan ganolbwyntio ar y Gymru Gymraeg a'r Cymoedd a chan anwybyddu llefydd ar y ffin, megis Wrecsam.

Mae Cymru Wrecsam yn gallu bod yn llawer mwy balch o'u Cymreictod na Chymru Caernarfon, gan eu bod yn llawer mwy ymwybodol o'r bygythiad i'w Cymreictod. Camgymeriad oedd i'r Blaid anwybyddu egin cenedlaetholdeb Wrecsam yn y 1970au.

Mae gan y Ceidwadwyr siawns prin o gipio'r sedd a'r Democratiaid Rhyddfrydol siawns prinnach. Fy narogan yw y bydd Llafur yn dal ei afael.

Ond dyma sedd lle na ddylai’r un cenedlaetholwr cael ei demtio i bleidleisio yn dactegol. O'i hadeiladu yn ôl i'w hen ogoniant, trwy gynyddu pleidlais Plaid Cymru a chynyddu dylanwad y Blaid, fe all Wrecsam droi yn Islwyn Etholiad Cynulliad 2018.

Pob hwyl i Arfon yn yr ymgyrch o adeiladu dyfodol gwell i Wrecsam.

13/04/2010

Rhaglen Etholiad 2010 S4C

Mae'n rhaid dweud fy mod i wedi siomi'n arw efo'r rhaglen gyntaf yn y gyfres Etholiad 2010 are S4C.

Roedd yr ugain munud gyntaf yn wastraff llwyr o amser, y cyflwynydd yn egluro fformat y rhaglen, wedyn digrifwr yn egluro ei fformat eto gan ddynwared y gwleidyddion a oedd i ymddangos. Cafwyd ffars o weld Dafydd Wigley, Ruth Parry, Beti Williams a Rod Richards yn dewis pa blaid arall yr oeddynt am eu holi. Ew 'na lwc mul bod neb wedi dewis ei blaid ei hun, a bod yr hen sefyllfa annifyr o Lafur yn holi'r Rhyddfrydwyr a'r Rhyddfrydwyr yn holi Llafur heb godi ynte?

Mae Dylan Iorwerth yn gallu bod yn sylwebydd craff a difyr, ond diwerth braidd oedd ei gyfraniad ef. Os oes senedd crog bydd y Rhyddfrydwyr democrataidd fel enllyn mewn brechdan (llun rhywun yn gwneud brechdan) " Waw! Pwy sa'n credu?

Roedd rhaid cael gair bach efo etholwyr cyffredin, ac yn ôl rheol rhaglenni o'r fath, does dim hawl i'r bobl gyffredin ffafrio'r un blaid, mae'n rhaid iddynt ddweud yr un hen ystrydebau: "dydy gwleidyddion ddim yn ceisio siarad efo'r to iau"; "dwi ddim yn deall y gwahaniaethau polisi" a "bydda nhw 'mond yn curo'r drws ar adeg etholiad". Pit na fasa'r stori am wleidyddion mond yn dod acw adeg etholiad yn wir yn y parthau hyn. Mae gymaint o wleidyddion wedi bod yn postio taflenni trwy a churo ar ddrws fy nhŷ yn ystod y flwyddyn diwethaf, fel bod carreg yr aelwyd yn dechrau drewi o wleidyddion.

Yr unig ran ddifyr o'r rhaglen oedd Dafydd Wigley yn holi'r Democratiaid Rhyddfrydol. Rhaid cyfaddef fy mod i ddim yn gwybod cynt ac wedi fy syfrdanu o ddysgu mae dim ond dau allan o 40 ymgeisydd y Rhydd Dems sydd yn gallu'r Gymraeg. Ond mor ddifyr oedd cyfraniad Wigley, fel nododd Rod Richards, cafwyd yr un hen fformat ar raglenni gwleidyddol Cymraeg 20in mlynedd yn ol.

Hoffi nhw neu beidio bydd y deugain AS a etholir ym mis Mai yn dylanwadu ar bethau pwysig bydd yn effeithio ar ein bywydau megis faint o bres bydd yn ein pocedi, ein gobeithion i gael neu i gadw swydd, safon byw'r henoed, hawliau a dyletswyddau sifil ac ati - dydy eu hethol ddim yn jôc nac yn ystrydeb. Mae etholwyr Cymru yn haeddu rhaglenni sydd yn rhoi'r ymgeiswyr o dan y chwyddwydr ac sydd yn eu holi yn galed am sut y byddant yn ein cynrychioli o gael eu hethol, doedd y rhaglen Etholiad 2010 heno ddim yn agos at y marc.

12/04/2010

Dim lle yn y gynulleidfa

Ar ôl gwahardd arweinwyr Plaid Cymru, yr SNP, y Gwyrddion ac ati rhag cymryd rhan yn dadleuon yr arweinwyr ar gyfer Etholiad San Steffan, mae'n debyg bod y corfforaethau darlledu a'r tair plaid hunan pwysig wedi penderfynu gwahardd cefnogwyr cyffredin o bleidiau eraill rhag bod yn rhan o'r gynulleidfa hefyd.

Bydd y sawl sy'n gwneud cais am docyn i fod yn rhan o'r gynulleidfa yn cael eu gofyn i bwy y maent yn debygol o bleidleisio. Bydd nifer penodedig o'r rhai sydd yn nodi eu bod am bleidleisio i Lafur, y Ceidwadwyr a'r Rhyddfrydwyr yn cael tocynnau, ynghyd ag 20% o bobl sydd yn nodi nad ydynt wedi penderfynu eto. Ond os ydych yn nodi eich cefnogaeth i'r Blaid, MK, y Gwyrddion UKIP neu unrhyw blaid arall bydd eich cais am docyn yn cael ei wrthod yn ddisymwth.

Yr esgus, mae'n debyg, yw er mwyn sicrhau nad yw eithafwyr o'r BNP yn herwgipio'r rhaglenni. Mae'r syniad y byddai aelod o'r SNP neu'r Blaid werdd yn herwgipio rhaglen ar ran y BNP yn enllibus o hurt. Mae'r syniad na all aelod o blaid eithafol cogio ei fod yn gefnogol i un o'r tair plaid fydd yno yn naïf o wyrion.

Unwaith eto mae tri hen blaid fethedig a'u cyfeillion yn y byd newyddiadurol yn dangos nad oes ganddynt gydsyniad o ddemocratiaeth yn perthyn iddynt.

10/04/2010

Y Bîb, Yr Etholiad ac Ymwybyddiaeth am Ddatganoli

Yr wyf newydd wylio'r rhaglen gyfredol yng nghyfres Newswatch, rhaglen sy'n ymwneud a chwynion am ddarpariaeth newyddiadurol y BBC. Yn ôl y disgwyl roedd rhaglen heno yn ymwneud a'r ffordd mae'r BBC wedi ymdrin â'r etholiad hyd yn hyn.

Cafwyd cyfweliad â Craig Oliver, dirprwy pennaeth gwasanaeth newyddion y Gorfforaeth i gyfiawnhau'r ddarpariaeth a fu yn ystod wythnos gyntaf yr ymgyrch.

Fe ddywedodd Mr Oliver, mewn ymateb i gŵyn o gôr adrodd etholiadol, bod yr amser sy'n cael ei roi i'r etholiad ar y rhaglenni newyddion yn deg gan fod yr etholiad yn ymwneud ag arweinwyr y pleidiau yn debating the running of our country. Weather taxes should go up, the Health Service and the Education of our children.

Ond yng Nghymru, yr Alban a Gogledd yr Iwerddon prin fod y Gwasanaeth Iechyd ac Addysg ein Plant yn achosion etholiadol o fawr bwys yn nhermau Etholiad Sansteffan. Maent yn bynciau i'w trafod y flwyddyn nesaf yng nghydestyn etholiadau i'r cyrff datganoledig, gan eu bod yn faterion datganoledig.

Os nad yw'r gwron sydd yn gyfrifol am ddarpariaeth deg a di-duedd newyddion etholiadol y Bîb yn ymwybodol o derfynau datganoli a'u heffaithion ar gyhoeddiadau polisiau'r pleidiau Llundeinig, pa obaith sydd bod darpariaeth y gorfforaeth am fod yn un deg, cytbwys a pherthnasol i holl etholwyr y DU; Yn enwedig y rhai sy'n pleidleisio yng Nghymru?

09/04/2010

Y Ceffyl Blaen

Efo'r Ceidwadwyr a'r Llafurwyr yn malu bod yr etholiad yn ras dau geffyl, daeth ymateb yr SNP i'r honiad hurt a gwên i fy wyneb:


Diolch i Calum Cashley ymgeisydd yr SNP yng Ngogledd Caeredin a Leith.

Gofyn Y Cwestiwn i'r Darpar Prif Weinidogion

Bydd Gordon Brown, David Cameron a Nick Clegg yn ymddangos benben mewn dadleuon teledu ar Ebrill 15fed, Ebrill 22ain ac Ebrill 29ain.

Cynhelir y ddadl gyntaf ar ITV o dan arolygaeth Alastair Stewart, bydd yn ymwneud a materion domestig a chaiff ei recordio yng ngogledd orllewin Lloegr.

Sky bydd yn gyfrifol am yr ail ddarllediad, Adam Boulton bydd y cyflwynydd. Materion rhyngwladol bydd y maes llafur a chaiff ei recordio yn ne orllewin Lloegr

Daw'r darllediad olaf o ddwyrain canolbarth Lloegr, David Dimbleby bydd yn y gadair a materion economaidd bydd y pwnc dan sylw.

Mae modd i'r cyhoedd danfon cwestiynau i'w hystyried ar gyfer y dadleuon.

Yr honiad yw y bydd cwestiynau mwyaf poblogaidd yn cael eu gofyn, ond mae'n rhaid danfon cwestiynau ar y pynciau perthnasol i'r rhaglenni perthnasol.

Os hoffech gofyn cwestiwn i'w hystyried gellir gwneud hynny trwy gysylltu â'r dolenni canlynol:

http://www.itv.com/electiondebate/
http://news.sky.com/skynews/Election/debatequestion
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/election_2010/8589502.stm

Rwy'n amau'n fawr os caiff ei ofyn hyd yn oed pe bai ymysg y cwestiynau mwyaf poblogaidd ond cwestiwn gwerth ei ofyn i ITV yw Pam bod yr arweinwyr yn ofni dadlau materion domestig efo cynrychiolwyr Plaid Cymru a'r SNP?

I sky: Pam bod yr arweinwyr yn ofni dadlau materion rhyngwladol efo cynrychiolwyr Plaid Cymru a'r SNP?

I'r BBC: Pam bod yr arweinwyr yn ofni dadlau materion economaidd efo cynrychiolwyr Plaid Cymru a'r SNP?

Rwyf am awgrymu bod pob cenedlaetholwr Cymreig ac Albanaidd yn gwneud hynny, ac wedi gwneud yn nodi hynny ar eu blogiau, eu cyfrifon Twitter, Facebook ac ati.

Protest bydd dim ond yn cymryd ychydig o funudau, ond a all fod yn effeithiol os oes digon ohonom yn cymryd rhan.

08/04/2010

Y Torïaid yn rhoi tai haf cyn anghenion yr economi

Fel eglurodd George Monibot mewn erthygl pedair blynedd yn ôl, ac fel mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud am ddegawdau mae Ail Gartrefi yn draen ar gefn gwlad, yn creu diboblogi a digartrefedd, yn difetha cymdeithasau ac yn creu problemau amgylcheddol. Gan hynny roedd Alistair Darling yn iawn i gael gwared ar y gostyngiadau treth sydd ar gael i berchnogion ail gartrefi. Mewn cyfnod o gyni economaidd mae'r cysyniad bod perchenogion tai haf yn cael bendith treth yn gwbl wrthyn.

Pan elwir etholiad Sansteffan mae yna drefn ar gael lle mae'r gwrthbleidiau yn gallu caniatáu i fusnes anorffenedig y llywodraeth cael ei orffen ar frys trwy system a elwir golchi fynnu. I fusnes cael ei gynnwys yn y gyfundrefn y golch mae'n rhaid i'r brif wrthblaid cytuno ar yr eitemau, os nad oes cytundeb mae'r busnes yn syrthio.

Mae llawer o sylw wedi cael ei roi i'r ffaith bod yr eLCO tai fforddiadwy yn un o'r pethau sydd heb dderbyn cydweithrediad y Ceidwadwyr a gan hynny bydd y mesur yma yn syrthio. Eitem arall sydd wedi cael llai o sylw ond a fydd yr un mor andwyol i broblemau tai Cymru yw'r ffaith bod y Ceidwadwyr am ladd y polisi i gael gwared ar ostyngiad treth i berchnogion tai haf hefyd.

Ond oes rhyfedd fod y Torïaid yn rhoi anghenion perchenogion tai haf o flaen anghenion trigolion cefn gwlad, gan na fyddent am bechu'r rhai maent am eu perswadio i bleidleisio o'u hail gartrefi er mwyn gwyrdroi canlyniadau etholiadol Cymru?

07/04/2010

Yr angen am Seibr-Nats Cymreig

CyberNats yw'r enw a bathwyd gan y Blaid Lafur am y sawl sy'n pleidio achos yr SNP a chenedlaetholdeb Albanaidd ar fforymau'r papurau newyddion Sgotaidd a blogiau megis un Brian Taylor, gohebydd Materion gwleidyddol BBC yr Alban.

Yng Nghymru y rhai pigog ar y blogiau yw'r Unionod Picl, yr hanner dwsin o bobl sydd fel pryfyn ar ôl dom ar safle Wales Online, Blog Betsan, Wales Home ac ati, yn lladd ar ddatganoli, yr iaith a phob dim sy'n ymwneud a Chymreictod, heb fawr o sialens gan neb. Mae eu syniadau mor Mathew Arnold; mor 19eg Ganrif; mor hurt ag i haeddu eu hanwybyddu gan nad oes dadl resymegol o'u plaid.

Yn anffodus dydy'r agwedd o'u hanwybyddu ac aent o 'ma heb weithio, mae'r diawliaid dal wrthi, ac o ddiffyg gwrthwynebiad, yn ymddangos fel petaent ym mhrif ffrwd y barn Gymreig. Rwyf wedi ymatal, hyd yn hyn, rhag ymateb i'w dwli diwerth, ond yr wyf yn dechrau teimlo ei fod yn hen bryd i reng o genedlaetholwyr rhoi'r diawliaid yn eu lle a dangos iddynt nad yw Cymry blaengar am ganiatáu iddynt chwythu eu lol yn ddiwrthwynebiad am fyth bythoedd.

Mewn cyfnod etholiad mae'n bwysig bod hanner dwsin o ffyliaid ddim yn cael rhwydd hynt ar y we - mae'n hen bryd i'r gweddill call dysgu iddynt gwers y persli!

03/04/2010

Ronnie Hollalluog

Pe bawn yn gyd aelod o Gyngor Conwy a Ronnie Hughes, pe bawn yn gyd weithiwr ag ef yn y Blaid Lafur, mi fyddwn yn flin - yn flin iawn - am ei daflen hysbysebu ddiweddaraf:


Mae Ronnie yn hawlio ei fod wedi cyflawni gwyrthiau, fel unigolyn, heb gymorth neb. Y fo a fo'n unig sy'n gyfrifol am bwll nofio newydd Llandudno, am Venue Cymru, am Ganolfan Glastir ac am wariant o £27 miliwn o arian Ewrop yn y sir.

Doedd dim mewnbwn gan yr AS cyfredol (Llafur), gan yr ACau (Plaid a Llafur) yr ASEau (gan gynnwys y rhai Llafur). Afraid oedd cefnogaeth ei gyd gynghorwyr o'r Blaid Lafur a'u cymbleidwyr o'r pleidiau eraill a'r annibynwyr, dibwys oedd cyfraniad swyddogion y cyngor. Ronnie oedd ar flaen y gad a FO yw awdur pob daioni a daeth i ran Aberconwy ers dwy fil pum cant o flynyddoedd!

Fel dywedodd rhyw ffilosoffydd rhywbryd, i weithio allan be fydd o'n gwneud yn y dyfodol rhaid edrych ar yr hyn a wnaeth yn ei orffennol. Megis rhoi ei hun o flaen ei gefnogwyr (gan ei fod mor hunan pwysig) ag iddynt awgrymu ei ddiarddel o'r Blaid Lafur.

Rwyf wedi nodi eisoes ar fy mlogiau bod ymgyrch y Telegraph ac eraill o bortreadu gwleidyddion fel pobl Fi, Fi, Fi yn peryglu democratiaeth, mae'r rhan fwyaf o wleidyddion, o bob plaid, yn bobl sydd am lwyddo ar ran eu hetholwyr, os ydy Ronnie yn un ohonynt pam o paham y mae o'n cyhoeddi pamffled Fi,Fi,Fi

Gyda llaw (sori am y mwysair) mae I've done it! I'm doing it! I will do it! yn swnio fel cyffesiad laslanc hurt i Offeiriad Pabyddol parthed pechod Onan!