28/11/2015

Rhugl?

Fel Blog Menai mae gennyf bryderon mawr am y ffordd mae Golwg yn adrodd arolwg am rugledd yn y Gymraeg.

Be di rhugl? Sut mae'n cael ei werthuso?

Cefais fy magu trwy'r Saesneg, dechreuais ddefnyddio'r Gymraeg yn fy arddegau hwyr / ugeiniau ifanc (amser maith yn ôl bellach, ysywaeth) rwy'n Gymro Ail Iaith yn ôl ambell i ddiffyniad, yn cael fy nghyfrif fel Sais, o hyd, gan ambell i gyn cyd ddisgybl ysgol.

Nid oes gennyf glem am reolau'r treigliadau mae 'na siawns 75% yn erbyn 25% o blaid i mi cael y treigliad yn gywir heb wirio, a hynny o arferiad yn hytrach na dealltwriaeth o'r rheolau. Er fy mod yn Hen Rech Flin sy'n negyddol am bopeth, rwy'n cael anhawster enfawr efo ysgrifennu brawddegau negyddol yn y Gymraeg. Rwy'n hynod ansicr o rediadau berf, yn arbennig, felly, yn yr amserau amherffaith a'r rhediadau o bod! Mae fy Nghymraeg yn gachu, ond yn gachu dealladwy, a gan hynny yn gachu rhugl, am wn i.

Problem unigryw'r unigolyn dwyieithog!

Pe bawn yn uniaith Saesneg, efo Saesneg baw isa’ domen, byddwn yn dweud fy mod yn rhugl yn y fain. Y broblem efo Cymry dwyieithog yw eu bod yn cymharu eu gallu i Siarad Saesneg wael dderbyniol, nid efo Cymraeg wael dderbyniol, ond efo'r gallu i siarad Cymraeg perffaith ac yn penderfynu nad yw eu Cymraeg yn ddigon da.

Rwyf wedi bod yn sôn am hyn am dros 30 mlynedd bellach, ond heb gael cefnogaeth gan Gymdeithas yr Iaith, Plaid Cymru na'r Comisiwn Iaith: mae angen cymhwyster sy'n dweud wrth bobl bod eu Cymraeg yn "ddigon da" boed Lefel un- Dealltwriaeth Sylfaenol, Lefel Tri - Cymraeg at Iws Gwlad, Lefel Pump - Arbenigwr.

Rhaid wrth gymhwyster Cymraeg sy'n profi bod y Gymraeg yn ddigon da yn hytrach nag hunan asesiad sy'n dweud y gwrthwyneb mewn anwybodaeth barhaus.

26/11/2015

Hen Rech Flin: Corbyn yn Ymatal

Hen Rech Flin: Corbyn yn Ymatal: Un o'r obeithion (ac fel un sy'n casáu'r Blaid Lafur, un o'r pryderon i mi) oedd bod ymgyrch Jeremy Corbyn am arweinyddiaeth...

Corbyn yn Ymatal

Un o'r obeithion (ac fel un sy'n casáu'r Blaid Lafur, un o'r pryderon i mi) oedd bod ymgyrch Jeremy Corbyn am arweinyddiaeth y Blaid Lafur wedi bywiogi'r rhai nad oeddent erioed wedi pleidleisio cynt i gefnogi Llafur. Fe lenwodd neuaddau yn Lloegr i wrando ar wleidydd am y tro cyntaf ers dyddiau neuaddau llawn Lloyd Gerorge.

Cynigiodd JC weledigaeth o wrthwynebiad croch i anghyfiawnder byddai'n deffro'r etholwyr lu sydd wedi ymatal rhag pleidleisio cyhyd o'u trwmgwsg.

Yn etholiad 2015, bu i fwy o'r etholfraint ymatal rhag pleidleisio (33%), na phleidleisiodd dros y Llywodraeth Ceidwadol (24%), roedd ymgyrch Corbyn yn bygwth ennill canran gref o'r ymatalwyr i achos Llafur.

Ond ers dewis Corbyn yn arweinydd mae'r Blaid Lafur Seneddol wedi penderfynu ymatal ar achos toriadau lles, ymatal ar achos Trident ac ymatal ar gant ac un o achosion eraill. Yn hytrach na deffro'r etholfraint mae'r Blaid Lafur, o dan arweiniad JC, wedi penderfynu cyd cysgu a hwy ac wedi cryfhau'r agwedd 's dim pwynt pleidleisio, gwaeth ymatal.

Rwy'n deall ymateb gwrthblaid sy'n gwrthwynebu anghyfiawnder yn groch, er gwaetha'r ffaith ei fod yn gwybod bod y frwydr yn ofer, rwy'n deall wrthblaid sy'n gorfod dal ei drwyn a chefnogi Llywodraeth er lles y Wlad, rwy'n methu deall wrthblaid sy'n rhy ofnus i wneud y naill na'r llall; ymatal ar ôl ymatal bu hanes Llafur ers yr etholiad; rhy llwfr i ymosod, rhy llwfr i ildio, sy'n awgrymu i mi bod Llafur yn rhy llwfr i benderfynu dim, a gan hynny yn rhy llwfr i reoli!

Mae Llafur wedi ildio nifer o gefnogwr oedd yn gweld "pwynt" pleidleisio am y tro cyntaf yn ôl i achos " be di'r ots". Cyn iddynt dilyn Llafur yn ôl i'r twll du o ymatal pleidlais, hoffwn awgrymu iddynt nad ydy Leanne Wood yn un am ildio, dydy hi ddim yn un i ymatal nac i sefyll lawr mewn brwydr (rwy'n gwybod o brofiad, mae'r creithiau yna o hyd), ac os ydych am weld lais cryf dros y difreintiedig, peidiwch a mynd yn ôl i feddwl bod pleidlais yn ddiwerth, pleidleisiwch Plaid Cymru, dros Gymru a Chyfiawnder!

16/09/2015

Y Blaid, Cenedlaetholdeb a Chorbyn

Gallwn ddeall pam bod cefnogwyr adain chwith Jeremy Corbyn yn y Blaid Lafur yn cannu'n groch am ei fuddugoliaeth yn etholiad yr arweinyddiaeth, mae'n buddugoliaeth i'r chwith, yn ddiamheuaeth, ond ni allaf ddeall pam bod rhai aelodau o Blaid Cymru mor frwd am ei fuddugoliaeth!

Am y 30 mlynedd diwethaf bu gan y Blaid polisi o geisio denu pleidleisiau o'r chwith i Lafur Tony Blair ac ati, polisi sydd wedi methu'n druenus, ac sydd bellach yn deilchion gydag arweinydd Llafur a all roi rhediad teg i Leanne Wood ar bolisïau sosialaidd.

Nid yw Jeremy Corbyn yn gefnogwr i genedlaetholdeb Cymreig, mae o'n wrthwynebydd i ddatganoli, ac mae ei agwedd at Gymru yn un a sylwadau George Thomas am the fastest run over the Severn Bridge neu sylw Blair Fuck Wales.

Mae agwedd adain chwith Corbyn mor ddi-hid am Gymru ac oedd adain dde ei ragflaenwyr!

O ran yr Achos Cenedlaethol, nid oes dim wedi newid drwy ethol Corbyn; mae de, canol a chwith Llafur mor wrthwynebus i genedlaetholdeb Cymreig heddiw a buasent erioed!

Yr wyf, bodd bynnag, yn croesawu etholiad Corbyn; oherwydd gallasai ei ethol dwyn perswâd ar Blaid Cymru i sylweddoli mae'r Achos Cenedlaethol yw ei brif nod, nid llenwi ryw wacter sosialaidd a adwyd ar ôl gan Lafur Cymru yn y 1970au!

16/08/2015

Ymddiheuro am y Steddfod

Mi fwynheais raglen y bardd Benjamin Zephaniah ar y BBC am yr Eisteddfod, fe wnaeth ambell i sylw ardderchog, megis mae adeiladwyr, a phlymwyr a phobl gyffredin yw mynychwyr yr Eisteddfod, nid y crach sydd yn mynychu gwyliau tebyg yn Lloegr - rhywbeth i'w gofio pan fo'r Blaid Lafur, yn cyhuddo'r Gymraeg o fod yn Iaith y Crachach, eto byth a gofyn am adolygiad, eto, i ehangder apêl yr Eisteddfod.

Un o'r elfennau o'r rhaglen nad oeddwn yn hoff ohoni oedd yr "ymddiheuriad" bron gan ambell i Gymro a ymddangosodd ar y rhaglen am sylfeini "ffug" yr eisteddfod. Mae pawb yn gwybod mae ffantasi dan ddylanwad cyffuriau Iolo Morgannwg yw'r orsedd a'i rhwysg, ond ffantasi a seiliwyd ar wirionedd. Roedd Iolo yn gelwyddgi penigamp, gofynnwch i unrhyw heddwas - mae'r celwydd anoddaf i'w gwrthbrofi yw'r un sydd â sail gwirionedd ynddi, mae sail wirioneddol yn hanes y Derwyddon ers dros 2,000 mlynedd, mae sail Cadeirio bardd ers 700 mlynedd, mae'r sail canu cerdd dant a chanu cynghanedd yn draddodiadau sy'n bod, heb angen ffug hanes iddynt.

Syr John Morris Jones, wrth gwrs, dechreuodd y traddodiad o ymddiheuro am yr Eisteddfod. Dyn a wrthododd cael ei Urddo i Orsedd y Beirdd, gan fod Gorsedd y Beirdd yn "ffug", ond dyn a dderbyniodd ei urddo'n Marchog, er gwaetha'r ffaith na fu'n marchogaeth ceffyl mewn rhyfel erioed! Ond dyn oedd yn digon bodlon torri holl reolau'r marchog i gynghreiriodd efo Lloyd George i sicrhau marwolaeth milwr, Hedd Wyn, er mwyn creu "ffug" propaganda Rhyfel Eisteddfod Penbedw!

Yr hyn sydd fwyaf chwerthinllyd am yr ymddiheuriad am ffug hanes yr Eisteddfod, yw clywed Huw Edwards, mab Hywel Teifi Edwards, yr awdurdod mwyaf ar hanes ffug rhwysg yr Eisteddfod, yn sylwebu ar hen hanes a thraddodiadau Agoriad Wladol y Senedd. Ni agorwyd y Senedd gyda rhwysg y "State Opening" cyn i'r Arglwydd Esher ail greu traddodiad ar gyfer y Brenin Edward VII ym 1901. Perthyn i'w gyfnod ef mae'r cau drws cyn cnoc y Rod Du, cadw'r prif chwip yn wystl ac ati, nid hen, hen hanes a thraddodiad. Lol botas o draddodiad sydd gan mlwydd yn iau na thraddodiad yr Eisteddfod fodern ydyw!

Ond pwy sy'n dal ymddiheuro?

17/06/2015

Achub Pantycelyn neu achub yr Iaith?

Mae gennyf pob parch dros y sawl sydd wrthi'n meddiannu Neuadd Pantycelyn ar hyn o bryd. Mae pob safiad dros yr iaith yn haeddu parch, ond mae gennyf bryderon enfawr am sail eu safiad.

Mi fûm yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor am gyfnod hynod ber yn nechrau'r 1980au ac yn breswylydd Neuadd JMJ y cyfnod, sef yr "Univerity Hall" cynt a sefydlwyd yn ystod taernasiad Victoria (symudodd JMJ drws nesaf i'r hen Neuadd Rathbone wedyn).

Roedd y neuadd, hyd yn oed yn yr 1980au, yn llety gwael. Roedd symud o dŷ cyngor lle'r oedd dau doiled (efo PST meddal) ac un bath i saith o honnom, i neuadd lle 'roedd coridor cyfan yn rhannu bath a geudy (efo papur IZAL caled) yn sylymio, hyd yn oed i hogyn fel fi! Yr Iôr a ŵyr be oedd barn fy nghyd fyfyrwyr o gefndiroedd mwy sedêt o'r lle!

Roedd fy nghyfnod byr yn JMJ yng nghyd fynd ag un allweddol yn hanes yr ymgyrch iaith, cyfnod brwydr y sianel, cyfnod elyniaeth Adfer a CIG, cyfnod MG, cyfnod UMCB v NUS ac ati, cyfnod Gwerin v Roc v Siwpergrwp yn y byd cerddorol, ac o fyw yn JMJ yr oeddwn yn teimlo fy mod yn byw yng nghanol berw brwydr dyfodol y genedl.

Wrth ymweld â chyfeillion ym Mhantycelyn, tebyg oedd eu llety a'u profiad hwy, ar y pryd. (Ar y pryd roedd myfyrwyr yn cael eu talu grant am eu myfyrdodau, bellach mae'n rhaid iddynt dalu am y fraint o fod yn efrydydd!)

Rwy'n fodlon derbyn bod Pantycelyn wedi ei uwchraddio ychydig ers y 1980au ond mae'n parhau yn debycach i brofiad y 1980au (a'r 1880au) na phrofiad y rhan fwyaf o fyfyrwyr Prydain sy'n byw mewn fflatiau en suit y 2010au.

Rwy'n gwybod am sawl berson ifanc Cymraeg ei iaith sydd wedi ymwrthod a Phantycelyn ac wedi dod yn rhan o brofiad Saesneg Pentref y Myfyrwyr ym Mhenglais; rhai sydd wedi dewis Prifysgolion yn Lloegr yn hytrach nag Aber, o herwydd y disgwyl iddynt breswylio ym Mhanty, o ddewis Aber.

Waeth i Achubwyr Pantycelyn derbyn bod disgwyliadau myfyrwyr am ddarpariaeth llety wedi newid ers y 1980au, y 1960au ac yn sicr ers y 1880au, do fe fu cyfraniad Pantycelyn, JMJ ac Univeristy Hall yn arbennig ym mharhad yr iaith, ond mae ceisio cadw sylfaen darpariaeth hen ffasiwn fel yr University Hall er mwn achub yr iaith megis dweud mai rhywbeth sy'n perthyn i'r 1880au yw'r Gymraeg!

Rhaid darparu'r safonau llety gorau i'r Cymry cyfoes er mwyn eu taenu i'n prifysgolion, yn anffodus dyw Pantycelyn, hen ffasiwn, dim yn cyflenwi'r fath darpariaeth bellach!

02/05/2015

Picl Ed Miliband a Mrs Windsor


Mae datganiadau Ed Milliband o alw "blỳff" y pleidiau cenedlaethol trwy ddweud ei fod am gyflwyno Araith Brenhinol Llafur di gyfaddawd a herio'r pleidiau llai i'w drechu yn nonsens!

Er mwyn creu'r cam argraff ei bod hi'n wleidyddol di duedd mae Araith y Frenhines yn rhestr ffug o bethau y mae hi'n gofyn i'w llywodraeth i wneud.

Dyma broblem fwyaf y Blaid Lafur, bydd y Frenhines ddim yn gwneud araith oni bai ei bod hi'n gant y cant yn sicr bydd yr araith yn cael ei basio, byddai gwrthod pasio Araith Brenhinol yn her i'r Frenhiniaeth yn hytrach na her i Lafur a bydd y Frenhiniaeth dim yn fodlon cael ei herio er mwyn chware rhan yn gemau Llafur.

Mae bygythiad Llafur o herio Plaid / SNP i beidio a chefnogi araith frenhinol, sy'n cael ei ysgrifennu gan Lafur, yn dwt lol botas maip! Os nad ydy Llafur yn GOFYN i eraill am gefnogaeth a chael sicrwydd o'r gefnogaeth honno bydd Ei Mawrhydi ddim yn yngan gair o araith arfaethedig Llafur, bydd dim cyfle i Lafur "herio'r" pleidiau llai i drechu ei gynigion!

Yr unig ddewis bydd gan Lafur, ac eithrio i ofyn yn barchus i bleidiau llai i roi cefnogaeth iddi am bris, yw peidio a chyflwyno Araith Frenhinol gan roi sicrwydd i Mrs Windsor na fydd yn pleidleisio yn erbyn araith Ceidwadol (trwy ymatal).

Yn hytrach na galw "blỳff" Plaid a'r SNP a'r pleidiau eraill mae Ed druan wedi creu ei bicl ei hun!

22/04/2015

Darogan Etholiad 2015

Ers etholiad cyffredinol 1970 yr wyf wedi bod yn darogan canlyniadau etholiadau, gyda mwy o lwyddiant nag o fethiant. Yn fy ieuenctid dim ond criw'r chweched neu'r dafarn byddai'n derbyn fy mherlau o ddoethineb. Ers dyfodiad y rhyngrwyd yr wyf wedi cael y fraint o'u rhannu gyda'r byd a'r betws.

Dwi roed di selio fy narogan ar y polau na'r hanesion yn y papurau, ond ar yr hyn rwy'n clywed ar lawr gwlad, ac mae'r hyn rwy'n clywed ar lawr gwlad eleni mor ddryslyd rwy'n methu gwneud pen na chynffon o honni.

Ar ô y ddadl arweinwyr cyntaf dywedodd cymydog wrthyf ei fod o wedi ei blesio cymaint gan yr hyn dywedodd Nicola Sturgeon bod o am bleidleisio i UKIP, fel y blaid amgen yn Aberconwy, er mwyn cefnogi'r SNP - wir yr!

Deuddeng mis yn ôl byddwn wedi dweud bod Guto, yn bendant, am ddal Aberconwy gyda mwyafrif dechau, bellach dwi ddim yn gwybod, mae Aberconwy yn ymylol rhwng pedair plaid, yr unig un sydd ddim yn y ras yw'r un bu ar ymyl ennill pan oedd y Parch Roger Roberts yn ymgeisydd!

Rwy'n clywed sïon bod modd i Blaid Cymru ennill Wrecsam, Cwm Cynnon a'r Rhondda, nonsens meddai'r polau a fy mhen, ond mae llawr gwlad a fy nghalon yn dweud yn wahanol.

Am y tro cyntaf mewn hanner canrif o wylio etholiadau, nid ydwyf am ddarogan canlyniad, oherwydd, am y tro cyntaf yn fy nythwn, does gen i ddim blydi clem!

21/04/2015

Y Lle am Lansiad Maniffesto

Does dim ots am eich barn am y blaid, ei pholisïau a'i phersonoliaethau, prin y gall unrhyw un anghytuno mae'r SNP yw enillwyr y frwydr i gynnal lansiad maniffesto yn y lleoliad mwyaf trawiadol.Mae'r Edinburgh International Climbing Arena, wedi cael cyhoeddusrwydd byd eang gwerth miliynau o hysbys am ddim trwy'r i gyfryngau'r byd casglu yno i adrodd ar gynnwys Maniffesto'r SNP. Sy'n gwneud i ddyn meddwl pam bod pleidiau Cymru heb gael yr un weledigaeth?

Meddyliwch am Leanne yn cyhoeddi polisïau ei phlaid trwy wibio dros 100 milltir yr awr yn Zip World, neu Carwyn yn bownsio pob polisi Llafur yn Bounce Below, neu Andrew RT yn cyhoeddi ei bolisïau ymysg dinosoriaid Tan yr Ogof, neu Nick Clegg yn lansio ei faniffesto mewn man bydd digon mawr i gynnal Cynhadledd y LibDems y flwyddyn nesaf:

31/03/2015

Etholiad 2015 - Y Dewis Syml


Mae nifer o sylwebyddion gwleidyddol yn honni y bydd Etholiad San Steffan 2015 yn un hynod gymhleth. Rwy'n anghytuno, mae'r dewis yn syml iawn i bleidleiswyr Cymru:

25/03/2015

Diwedd y Cyngor Cymuned

Mae llawer o drafod wedi bod ar yr angen i leihau'r nifer o Gynghorau Sir yng Nghymru, gyda chonsensws ar yr angen i gael llai na'r 22 bresennol (er nad oes fawr o gytundeb ar siâp y fath gynghorau). Un elfen o'r Papur Gwyn Datganoli, Democratiaeth a Chyflawni - Diwygio Llywodraeth Leol: Grym i Bobl Leol ar ddiwygio'r cynghorau sydd heb gael llawer o sylw yw'r cymylau ar ddiwygio'r cynghorau tref a chymuned; mae'r cymylau hyn yn peri pryder i mi fel aelod o gyngor cymuned. Yr awgrym yw bod cyngor yn "gymwys" i barhau fel cyngor cymuned os yw ei gyllideb dros £250,000 y flwyddyn. Mae'r cyngor cymuned yr wyf i yn aelod ohoni yn casglu tua £40K y flwyddyn ac yn gwario tua £35K y flwyddyn.

Mae'r hyn mae'r cyngor yn cyflawni efo'i £25 y cartref pob blwyddyn yn hynod bwysig i'r gymuned; yn wir mae'n sicrhau mae cymuned ydy'r plwyf, nid jest lle i bobl sy'n gweithio a siopa tu allan i'r llan cael cysgu. Yr ydym yn sicrhau bod llwybrau cyhoeddus yn aros ar agor, yr ydym yn trefnu gweithgareddau cymunedol i gadw'r llan yn daclus, yn cefnogi grŵp hybu'r Gymraeg yn y llan, yn cefnogi dau grŵp drama, yn rhoi nawdd i grwpiau ieuenctid megis yr Urdd a'r Sgowtiaid; yn cefnogi tîm pêl droed a chymdeithas chwaraeon, yn cefnogi cymdeithasau hanes, yn cynnal neuaddau cyhoeddus, yn trefnu digwyddiadau cymunedol i'r henoed a llwyth o bethau eraill sydd yn creu bywyd cymunedol glos mewn cymuned byddai mewn peryg o droi'n "stafell gwely" heb ein mwynbwn.

I gael cyllid o dros chwarter miliwn, a pharhau'n gymwys, mae gennym ddewis:

1 Cynyddu’r dreth o £25 y cartref i £600 y cartref

2. Uno efo cymuned fawr gyfagos megis Llandudno, Conwy neu Fae Colwyn a bod yn ddim byd ond ploryn ar din y dref bwysig

3 Uno efo cynghorau bychain eraill y fro i greu "cymuned" dros 600 milltir sgwâr

Colled i'r llan byddid pob dewis!

Mae Cyngor Cymuned Llansanffraid Glan Conwy wedi ffieiddio gymaint gyda'r trefniadau a grybwyllwyd fel ein bod wedi ymateb yn chwyrn i'r ymgynghoriad ac wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus er mwyn annog ein cyd brodorion i fynegi eu gwrthwynebiad i'r newidiadau arfaethedig.

Rwy'n synnu nad ydwyf wedi clywed ymateb chwyrn gan aelodau a chefnogwyr cymunedau eraill Cymru i fwriad Llywodraeth y Cynulliad i ddileu llais unigryw ein cymunedau bach.

06/03/2015

Mae Croeso yma i Dylan Llyr

You are blocked from following @dylanllyr and viewing @dylanllyr's Tweets.

Y mae pob ymateb yr wyf yn postio ar flog Anffyddiaeth yn cael ei ddileu.

Nid ydwyf yn cael bod yn "ffrind "i Dylan ar Facebook!

Mae croeso i Dylan darllen fy nhrydar dros achos Cymru, Crist a Chyd ddyn, mae croeso i Dylan postio barn yn yr adran sylwadau ar unrhyw post ar fy mlogiau; mae croeso i Dylan bod yn ddigon o ffrind i drafod a chytuno i anghytuno ar y Weplyfr.

Ond "blocio" yw ymateb Dylan. Sy'n dangos diffyg ffydd yn ei anffyddiaeth. Be di pwynt cael blog efo'r enw Anffyddiaeth sydd yn ofni trafod efo bobl o ffydd?!

A'i chachwr yw Dylan Llŷr, neu enaid sydd mor agos at achubiaeth, ei fod yn ofni cadwedigaeth?

Testun Rhagfynegol (Predictive Text)

Yn ystod cyfres fer o "Pawb a'i Farn" y mae pob cynrychiolydd Llafur wedi ail adrodd fantra Carwyn Jones bod angen "predictive text Cymraeg" er mwyn annog pobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg ar eu e –teclynnau. Yn hytrach nag ail adrodd rwtsh potes maip eu harweinydd, pe byddai Cymreigwyr honedig y Blaid Lafur yn defnyddio'r Gymraeg eu hunain byddent yn ymwybodol o fodolaeth:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.troi.literatim

Rhaglen testun rhagfynegol sydd wedi bod ar gael ers achau. Rhaglen sy ddim yn wybyddus i Lafurwyr gan nad ydynt yn defnyddio'r Gymraeg ar y cyfryngau amgen eu hunain!

Rhagrith disgwyliedig gan y Blaid Lafur!

18/01/2015

Gweddïwch Dros Dylan Llŷr


Un doniol yw Dylan Llŷr, prif ladmerydd Rhyddid Barn yn Lloegr a Ffrainc, ond yr un mwyaf annioddefol o ran caniatáu'r fath ryddid yng Nghymru.

Mae Dylan yn anghrediniwr rhonc (meddai fo) ac yn cadw Blog o'r enw Anffyddiaeth lle mae o'n pregethu ei efengyl o ffobia at grefydd, wrth dangos y fath ddiffyg ffydd yn ei anffyddiaeth bod o'n methu dadlau'r achos efo credinwyr!

Mae Dylan yn ysgrifennu Epistolau sydd yn dangos pa mor agos ydyw at eisio cael ei achub trwy ras Crist, ond eto yn ymwrthod ag unrhyw sylw sydd yn dangos gwendid ei ddadleuon, gan eu deleu.

Diffyg ffydd yn ei anffyddiaeth sydd yn gyfrifol am ei fethiant i gyhoeddi barn amgen ar dudalennau sylwadau ei flog. Dyma anffyddiwr sydd mor agos at ras, fy mod yn sicr y bydd, cyn bo hir, yn blogio'r Efengyl!

16/01/2015

Pa mor Rydd yw Rhyddid Barn?

Mewn nifer o byst ar fy mlogiau ac ar y diweddar Maes-E yr wyf wedi mynegi'r farn bod ymddygiad gwrywgydiol yn ddewisol. Nid ydwyf erioed wedi awgrymu bod y fath dewis yn wrthyn, yn wir yr wyf wedi dweud ei fod yn ddewis imi ei fwynhau, - ond mae "dewis"' yn groes i'r uniongredaeth gan hynny yr wyf yn cael fy ngwatwar yn ffiaidd o feiddio honni'r cysyniad o ddewis wrywgydiaeth. Yr wyf wedi fy nghondemnio'n "homophobe"!

Llathryd (rape) yw'r ail drosedd gwaethaf yng nghyfraith Lloegr ar ôl Lofruddiaeth, mae'r rheswm am hynny yn ofnadwy o an-PC - dwyn trysor dyn oedd dwyn gwyryfdod ei ferch! Byddai unrhyw awgrym o wneud rape yn drosedd llai difrifol (ond haws ei erlyn) ar sail y newid rhwng perthynas dyn a dynes mewn cymdeithas fwy rhyddfrydol eu moesau rhywiol yn cael ei gondemnio'n groch gan ffeministiaid fel agwedd misogynist anfaddeuol.

"Onid yw hiliaeth yn rhan o natur yr anifail llwythog dynol? - Pan oedd y Llychlynnwr yn ymosod ar Gymru yn yr 11 ganrif, a oeddem yn dadlau bod stereoteipio wrth Lychlynnaidd yn wrthun a chondemnio'r wrth Lychlynwyr fel hilgwn - nag oeddem wir?" - Trafodwch! - Dim ffiars o beryg!

Cwestiynau na ellir eu trafod yn rhydd, gan fod y rhan fwyaf o gefnogwyr rhyddid Charlie Hebdo, yn gyfyng ar y diawl o ganiatáu trafodaeth rydd ar bynciau lle bid barn amgen yn wrthyn iddynt!

15/01/2015

Je ne suis pas Charlie


Rwy'n teimlo'n anghynnes parthed rhan o'r naratif sydd wedi codi ers yr erchyllterau yn Ffrainc yr wythnos diwethaf.

Yr wyf, yn ddiamheuaeth, yn cefnogi rhyddid barn a hawl newyddiadurwyr / sylwebwyr / blogwyr (hyd yn oed) i sarhau unrhyw gredo, ond dyw cefnogi rhyddid barn ddim yn gyfystyr a gorfod sarhau!

Y cyhuddiad o lwfrdra, ildio i derfysgaeth, diffyg cefnogaeth i achos ryddid ac ati sy'n cael ei daflu at y sawl sy'n gwrthod ail gyhoeddi cartwnau Charlie Hebdo sydd yn fy mhoeni. Os mae ofn, yn unig, yw'r rheswm dros beidio cyhoeddi - digon teg; ond fel y mae rhyddid yn rhoi imi'r hawl i sarhau, mae hefyd yn rhoi imi'r hawl i barchu. Ac os yw papur yn dewis peidio ail gyhoeddi'r cartwnau ar sail parch (yn hytrach nag ofn) rhaid amddiffyn eu hawl hwy gymaint, os nad fwy, a hawl y sawl sydd am ail gyhoeddi'r cartwnau sarhaus.

Nid gwendid yw dweud Rwy'n parchu dy ffydd a dy hawl i arddel y ffydd honno, ac nid ydwyf am dy sarhau o'i herwydd, ond cryfder yn erbyn y sawl sy'n camddefnyddio rhyddid fel moes am yr uniongrededd cyfoes!