26/06/2008

Cyngwystl Amgylcheddol Pascal

Mae 'na wrthdaro difyr ar yr amgylchedd rhwng dau flog Cymreig ar hyn o bryd.

Ar y naill ochor mae Paul Flynn A.S. Yn dadlau yn groch o blaid gwneud pob dim i geisio atal cynhesu byd eang. Mae'r AS yn cyhuddo'r rhai sydd ddim yn credu mewn cynhesu byd eang o fod yn wadwyr sydd yn tanseilio ymgais i achub y byd rhag trychineb.

Ar y llaw arall mae'r Ddraig Sinigaidd yn cyhuddo Mr Flynn o derfysgaeth trwy godi ofnau ar bobl ar gefn propaganda di-sail.

Mae'r ddau yn cyflwyno eu dadleuon gydag arddeliad ac angerdd. Mae'r ddau yn cyflwyno pwyntiau dilys a'r ddau yn cefnogi eu hachosion ar sail yr hyn y maent yn galw gwyddoniaeth gadarn.

Mae'n anodd dewis pa ochr i gefnogi, yn arbennig i un fel fi sy ddim yn deall llawer o'r dystiolaeth wyddonol gan y naill ochor na'r llall.

Un ffordd o ymdrin â'r cyfyng gyngor yw trwy addasu Cyngwystl Pascal:

Os ydym yn gwrthod y dadleuon bod llygredd dynol yn achosi cynhesu byd eang ac yn gwneud dim, ond yr ydym yn anghywir, bydd y canlyniad yn drychinebus i'r byd.

Ond os ydym yn derbyn bod llygredd dynol yn achosi cynhesu byd eang ac yn gweithredu i'w lleihau, pa ots os ydym yn anghywir yn y pen draw? Bydd yr ymdrechion i leihau llygredd ac i lanhau'r byd yn llesol ta waeth.


Translation

Guto Drwg

Mae yna stori ddiddorol am Guto Harri, y newyddiadurwr Cymreig a ffrind gorau Boris Johnston, ar Flog Kezia Dugdale.Translation

23/06/2008

Blog Elfyn

Braf yw gweld Elfyn Llwyd AS yn ymuno a byd y blogwyr. Mae'n debyg mae blog dros dro bydd gan yr Aelod dros Ddwyfor Meirion, tra pery ei ymgeisyddiaeth dros lywyddiaeth Plaid Cymru.

Siom ta waeth yw nad oes modd gosod sylwadau ar y blog. Rwy'n dallt y broblem o sylwadau hurt gallasai blog o'r fath ei denu ac yn deall pam na fyddai Elfyn yn dymuno gadael i sylwadau o'r fath amharu ar ei ymgyrch. Ond heb y gallu i roi sylw does dim modd i gefnogwyr llawr gwlad mynegi eu cefnogaeth a does dim modd i'r aelodau ansicr gofyn cwestiynau dilys i'r ymgeisydd..

Chwilia am yr opsiwn gwirio sylwadau ar dy ddasfwrdd, Elfyn, os wyt am i'r flog bod yn ffordd i bontio efo aelodau cyffredin y Blaid!

11/06/2008

Cyflwr yr Undeb

Llongyfarchiadau i Sanddef af ei flog Cyflwr yr Undeb. Dyma enghraifft o fyd y blogiau yn cynnig gwasanaeth unigryw sydd ddim ar gael gan y cyfryngau traddodiadol, sef adroddiadau rheolaidd trwy lygad Cymro o'r pethau pwysig sy'n digwydd yn yr Undeb Ewropeaidd.

06/06/2008

Dolen Frenhinol Ddiangen

Mae Dolen Cymru yn elusen wych. Fe'i sefydlwyd tua chwarter canrif yn ôl gan y cenedlaetholwr Dr Carl Clows i brofi bod modd i wlad fach fel Cymru cael effaith werth chweil ar lwyfan y byd trwy efeillio Cymru a gwlad o faint cyffelyb yn y byd sy'n datblygu.

Does dim ddwywaith bod y ddwy wlad yn y ddolen wedi cael bendith o'r cyswllt.

Un o'r bendithion mae o wedi rhoi i Gymru yw ei fod yn “achos cenedlaethol” sydd wedi uno'r genedl. Mae'n cael ei weld fel achos gwerth chweil gan y de a'r chwith, gan genedlaetholwyr a gan unoliaethwyr. Mae Merched y Wawr a'r WI, yr Urdd a'r Sgowtiaid, cymunedau gweledig a chymunedau trefol, oll wedi dangos brwdfrydedd cyffelyb dros yr achos.

Pam, felly, bod yr elusen wedi dewis dryllio'r undod yma trwy wahodd y Tywysog Harri i fod yn noddwr i'r elusen? Heb y nawdd brenhinol doedd yr achos ddim yn un gwrth frenhinol, roedd yn elusen gyffredin, fel nifer o rhai cyffelyb.

Efo'r nawdd newydd sy'n cael ei ddathlu heddiw mae Dolen Cymru wedi troi o achos sy'n uno'r genedl i un sy'n gwahanu’r genedl.

Beth bynnag eich barn am y frenhiniaeth mae'n rhaid derbyn ei fod yn achos sy'n rhannu yn hytrach nag uno Cymru. Mae rhai yn caru'r holl rwysg ac yn caru'r sefydliad mae eraill yn ei chasáu a chas perffaith.

Beth bynnag fo'r achos o blaid neu yn erbyn y frenhiniaeth, be oedd diben tynnu'r fath dadl i mewn i Ddolen Cymru?

01/06/2008

Protest Eisteddfodol

Cynhaliwyd Cymanfa Ganu i gloi wythnos Eisteddfod yr Urdd Sir Conwy yng Nghapel Seion, Llanrwst heno. Aeth tua 800 o eisteddfodwyr i'r gymanfa. Yr wyf wedi cyfeirio at Gapel Seion, Llanrwst mewn post blaenorol.

Dyma'r capel a benderfynodd wneud tenant tŷ’r capel yn ddigartref dros gyfnod y Nadolig llynedd.

Heddiw aeth y cyn denant ati i gynnal protest am ei gamdriniaeth, wrth i bobl cyrraedd Seion ar gyfer y gymanfa. Er bod protest eisteddfodol yn rhan o draddodiad Cymru bellach, dyma gredaf yw'r tro cyntaf i brotest cael ei gynnal mewn cymanfa ganu. Cafodd Myfyr, y cyn denant, cefnogaeth a chroeso cynnes gan y rhan fwyaf o'r cymanfawyr.

Dyma rhai lluniau o'r brotest un dyn.


Galwyd yr heddlu gan un o'r blaenoriaid i geisio atal y brotest.
Hywel Gwynfryn yn holi Myfyr am ei brotest.


"Hen Flaenoriaid Creulon Cas yn Mynd i Seion heb ddim gras ac yn troi tenant y ty capel allan o'i gartref - dyna ichi gristionogion" yw'r geiriad ar y bwrdd.