31/03/2015

Etholiad 2015 - Y Dewis Syml


Mae nifer o sylwebyddion gwleidyddol yn honni y bydd Etholiad San Steffan 2015 yn un hynod gymhleth. Rwy'n anghytuno, mae'r dewis yn syml iawn i bleidleiswyr Cymru:

25/03/2015

Diwedd y Cyngor Cymuned

Mae llawer o drafod wedi bod ar yr angen i leihau'r nifer o Gynghorau Sir yng Nghymru, gyda chonsensws ar yr angen i gael llai na'r 22 bresennol (er nad oes fawr o gytundeb ar siâp y fath gynghorau). Un elfen o'r Papur Gwyn Datganoli, Democratiaeth a Chyflawni - Diwygio Llywodraeth Leol: Grym i Bobl Leol ar ddiwygio'r cynghorau sydd heb gael llawer o sylw yw'r cymylau ar ddiwygio'r cynghorau tref a chymuned; mae'r cymylau hyn yn peri pryder i mi fel aelod o gyngor cymuned. Yr awgrym yw bod cyngor yn "gymwys" i barhau fel cyngor cymuned os yw ei gyllideb dros £250,000 y flwyddyn. Mae'r cyngor cymuned yr wyf i yn aelod ohoni yn casglu tua £40K y flwyddyn ac yn gwario tua £35K y flwyddyn.

Mae'r hyn mae'r cyngor yn cyflawni efo'i £25 y cartref pob blwyddyn yn hynod bwysig i'r gymuned; yn wir mae'n sicrhau mae cymuned ydy'r plwyf, nid jest lle i bobl sy'n gweithio a siopa tu allan i'r llan cael cysgu. Yr ydym yn sicrhau bod llwybrau cyhoeddus yn aros ar agor, yr ydym yn trefnu gweithgareddau cymunedol i gadw'r llan yn daclus, yn cefnogi grŵp hybu'r Gymraeg yn y llan, yn cefnogi dau grŵp drama, yn rhoi nawdd i grwpiau ieuenctid megis yr Urdd a'r Sgowtiaid; yn cefnogi tîm pêl droed a chymdeithas chwaraeon, yn cefnogi cymdeithasau hanes, yn cynnal neuaddau cyhoeddus, yn trefnu digwyddiadau cymunedol i'r henoed a llwyth o bethau eraill sydd yn creu bywyd cymunedol glos mewn cymuned byddai mewn peryg o droi'n "stafell gwely" heb ein mwynbwn.

I gael cyllid o dros chwarter miliwn, a pharhau'n gymwys, mae gennym ddewis:

1 Cynyddu’r dreth o £25 y cartref i £600 y cartref

2. Uno efo cymuned fawr gyfagos megis Llandudno, Conwy neu Fae Colwyn a bod yn ddim byd ond ploryn ar din y dref bwysig

3 Uno efo cynghorau bychain eraill y fro i greu "cymuned" dros 600 milltir sgwâr

Colled i'r llan byddid pob dewis!

Mae Cyngor Cymuned Llansanffraid Glan Conwy wedi ffieiddio gymaint gyda'r trefniadau a grybwyllwyd fel ein bod wedi ymateb yn chwyrn i'r ymgynghoriad ac wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus er mwyn annog ein cyd brodorion i fynegi eu gwrthwynebiad i'r newidiadau arfaethedig.

Rwy'n synnu nad ydwyf wedi clywed ymateb chwyrn gan aelodau a chefnogwyr cymunedau eraill Cymru i fwriad Llywodraeth y Cynulliad i ddileu llais unigryw ein cymunedau bach.

06/03/2015

Mae Croeso yma i Dylan Llyr

You are blocked from following @dylanllyr and viewing @dylanllyr's Tweets.

Y mae pob ymateb yr wyf yn postio ar flog Anffyddiaeth yn cael ei ddileu.

Nid ydwyf yn cael bod yn "ffrind "i Dylan ar Facebook!

Mae croeso i Dylan darllen fy nhrydar dros achos Cymru, Crist a Chyd ddyn, mae croeso i Dylan postio barn yn yr adran sylwadau ar unrhyw post ar fy mlogiau; mae croeso i Dylan bod yn ddigon o ffrind i drafod a chytuno i anghytuno ar y Weplyfr.

Ond "blocio" yw ymateb Dylan. Sy'n dangos diffyg ffydd yn ei anffyddiaeth. Be di pwynt cael blog efo'r enw Anffyddiaeth sydd yn ofni trafod efo bobl o ffydd?!

A'i chachwr yw Dylan Llŷr, neu enaid sydd mor agos at achubiaeth, ei fod yn ofni cadwedigaeth?

Testun Rhagfynegol (Predictive Text)

Yn ystod cyfres fer o "Pawb a'i Farn" y mae pob cynrychiolydd Llafur wedi ail adrodd fantra Carwyn Jones bod angen "predictive text Cymraeg" er mwyn annog pobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg ar eu e –teclynnau. Yn hytrach nag ail adrodd rwtsh potes maip eu harweinydd, pe byddai Cymreigwyr honedig y Blaid Lafur yn defnyddio'r Gymraeg eu hunain byddent yn ymwybodol o fodolaeth:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.troi.literatim

Rhaglen testun rhagfynegol sydd wedi bod ar gael ers achau. Rhaglen sy ddim yn wybyddus i Lafurwyr gan nad ydynt yn defnyddio'r Gymraeg ar y cyfryngau amgen eu hunain!

Rhagrith disgwyliedig gan y Blaid Lafur!