29/04/2011

Ie'n annhymerus yn pleidleisio Llafur

Rwy'n ddiolchgar iawn i un o'm ddarllenwyr am ddanfon y sgan isod o daflen gan Christine Gwyther. Da yw gweld bod yr iaith yn ddiogel yn nwylo Llafur.

27/04/2011

Darogan Diflas

Mae darogan etholiad yn rhan o'r gêm wleidyddol mae blogwyr gwleidyddol i fod i chwarae, mae'n bryd imi ddanfon fy nghyfraniad i i'r flogosffêr. Ond mae'n un diflas tu hwnt!

Mae modd i Lafur cipio Lanelli, ond rwy'n amheus os bydd yn digwydd.

Mae modd i'r Ceidwadwyr cipio Trefaldwyn a Phen y Bont, ond Na! Nid ydwyf yn disgwyl i'r un o'r ddau digwydd.

Mae modd i Ron Davies cipio Caerffili i'r Blaid! Boddi ar ymyl y lan bydd ei hanes mi dybiaf.

Mae 'na siawns i'r Ceidwadwyr neu i Lafur ddwyn Aberconwy gan y Blaid, ond rwy'n dawel hyderus y bydd y Blaid yn dal ei afael o drwch blewyn.

Yr unig newid mewn etholaeth rwy'n ei ddarogan yw i'r Blaid Lafur cipio Blaenau Gwent gan Lais y Bobl.

Os mae prin yw'r newid yn yr etholaethau, prin bydd y newid ar y rhestr hefyd. Yn y Gogledd mae'r gobaith am y newid rhestr yn uchaf. Os bydd newid (ac rwy'n amheus) credaf fod gan yr Annibynnwr Jason Weyman (hen foi da) gwell obaith o ddisodli'r Rhyddfrydwyr na sydd gan y BNP neu UKIP; ond rwy'n disgwyl gweld Aled yn y Senedd.

Gobeithion Plaid y Saeson sy'n bwyta Vegi Burgers o ennill sedd neu ddau ar restrau'r deheubarth - dim yw dim!

Fel y rhybuddiais, darogan diflas o ddim newid!

A dim newid Llywodraeth chwaith! Bydd y Lib Dems yn ysu clymbleidio a Llafur, ond bydd Llafur yn gwybod bod clymbleidio a'r Lib Dems, megis clymbleidio a'r ConDems ac yn wenwynig; a bydd y Bolshis asgell chwith ym Mhlaid Cymru yn mynnu Cymru'n Un #Dau ac yn ymwrthod ag unrhyw sniff at Enfys.

RHYBYDD
Cyn i neb mynd i'r bwci i roi'r ffamili alowans yr y ddarogan hon, dylid nodi mae dim ond unwaith mewn pum ymgais, ers sefydlu'r blog, y bûm yn agos at ddarogan pleidlais yn gywir!

24/04/2011

Pasg Anghydffurfiol Cymreig

Dyma Ddydd y Pasg, y diwrnod pwysicaf yn y calendr Cristionogol, ac un o'r ychydig ddyddiau pan fydd neges Gristionogol yn cael ei nodi ar y newyddion.

Er gwaetha'r ffaith nad yw Cymru wedi bod yn wlad Gatholig ers yr unfed ganrif ar bymtheg a bod datgysylltiad Cymru a'r Eglwys Anglicanaidd wedi mynd heibio ei nawddegfed penblwydd, mae'n debyg bydd newyddion Cymru heddiw yn nodi neges y Pasg gan y Pab a chan Archesgob Caergaint, siawns bydd Archesgob Anglicanaidd Cymru yn cael mensh (er mwyn cydbwysedd Cymreig); ond bydd dim siw na miw yn cael ei adrodd gan arweinwyr yr anghydffurfwyr Cymreig.

Bydd y BBC, unwaith eto eleni, yn anghofio'r datgysylltu a fu rhwng gwlad ag eglwys yng Nghymru ym 1920, ac yn anwybyddu neges Pasg yr Annibynwyr, Y Bedyddwyr a'r Methodistiaid Calfinaidd a Wesleaidd.

Yn niffyg neges swyddogol gan eraill dyma neges Pasg Wesleaidd - mwynhewch yr ŵyl yn ôl eich arfer, gan gofio bod gennych yr allu i ddewis yr Iesu fel eich Gwaredwr os mae dyna’ch dymuniad.

21/04/2011

Paham fy mod wedi pleidleisio DYLID dros AV

Yr wyf wedi pleidleisio bellach, ac ar ôl dwys ystyried mi bleidleisiais DYLID o blaid y Bleidlais Amgen.

Megis yn achos refferendwm adran 4 Deddf Llywodraeth Cymru'r mis diwethaf, teimlaf imi gael fy ngorfodi i bleidleisio Ie /DYLID yn erbyn fy ewyllys oherwydd hurtrwydd y cwestiwn a ofynnwyd.

Rwy'n casáu’r system AV, dydy o ddim yn deg, dydy o ddim yn gyfrannol, dydy o ddim hyd yn oed yn sicrhau mae'r ail ddewis sy'n cael ei hethol, gan fod ail ddewis y ddwy blaid sydd ar y brig yn cael ei hanwybyddu!

O'r holl systemau tecach na Chyntaf i'r Felin dyma'r gwaethaf un, yn miserable little compromise, fel y dywedodd rhywun rhywle.

Y drwg, wrth gwrs, yw pe bawn wedi pleidleisio Na! Dim Digon Da bydda fy mhleidlais wedi ei ddwyn fel un o blaid Cyntaf i'r Felin. Pe bawn wedi ymatal fy mhleidlais byddai hynny hefyd wedi ei ddwyn fel un o ddiffyg diddordeb yn y pwnc, yn awgrymu fy mod yn ddigon hapus efo’r system bresennol.

Mi ystyriais ddifetha fy mhleidlais fel protest, ond methodd yr ymgyrch difetha magu digon o stêm i gael effaith bwrpasol, bydd nifer y pleidleisiau a ddifethwyd yn llai na'r 5% cadw ernes mewn etholiad cyffredinol.

Pleidleisio Dylid oedd yr unig fodd o ddatgan anfodlonrwydd a Chyntaf i'r Felin, yn anffodus.

Mae yna rywbeth hurt braidd mewn refferendwm ar bleidleisio'n amgen, sydd ddim yn caniatáu inni wneud dewis mwy amgen nac Ie a Na amrwd!

16/04/2011

Polisi Iaith y Ceidwadwyr

Mae yna addewid diddorol gan y Ceidwadwyr yn eu maniffesto parthed yr Iaith Gymraeg – Gweithio tuag at sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2031 a 1.5 miliwn erbyn 2051 mewn gwlad sy'n wirioneddol ddwyieithog.

Ynddo'i hun mae'n polisi digon clodwiw am wn i. Er ei fod yn hynod annhebygol y byddwyf fi dal ar dir y byw yn 2051 i longyfarch / beirniadu'r blaid ar ei lwyddiant / methiant, da o beth, ar y cyfan, yw gweld plaid yn edrych i'r hir dymor yn hytrach na dim ond i'r tymor byr.

Ond mae yna dau beth sydd yn fy mhryderu am ddiffuantrwydd y polisi.

Y peth cyntaf yw bod y ddau darged yn rhy bell i'r dyfodol. Dylid cael targedau byrdymor sydd yn profi bod y targed hirdymor yn gyraeddadwy ac yn fesuradwy. Sawl siaradwr Cymraeg ychwanegol mae'r Blaid Ceidwadol yn disgwyl bydd ym mhen y mis nesaf, ymhen y flwyddyn nesaf, cyn yr etholiad Cynulliad nesaf os yw eu polisi ar drac?

Yr ail beth sy'n fy mhryderu yw fy mod yn gallu ateb fy mhryder cyntaf!

O dderbyn mai tua hanner miliwn o bobl Cymru yn siarad y Gymraeg heddiw, a chreu graff i darged 2031 a tharged 2051 ceir llinell unionsyth, efo 25,000 o siaradwyr newydd pob blwyddyn. Sydd yn nonsens!

Os llwyddir i gael 25 mil o siaradwyr Cymraeg newydd eleni, bydd rhywfaint ohonynt yn magu teuluoedd Cymraeg, neu'n mynd i ddysgu'r Gymraeg i eraill. Bydd eu cymdogion yn mynnu addysg Gymraeg, bydd y Gymraeg yn cynyddu yn ei boblogrwydd ac ati. Gan hynny teg disgwyl i'r cynnydd erbyn 2013 fod yn uwch na 25,000 - 28,000 dweder. Nid llinell syth byddid ar y graff ond llinell herciog, sy'n arwain at filiwn a hanner o siaradwyr ym mhell cyn 2031, heb sôn am 2051.

Pe bawn yn sinig byddwn yn awgrymu bod y Ceidwadwyr wedi tynnu ffigyrau sy'n perthyn i gyfnod ym mhell du hwnt i'r tymor seneddol cyfredol, er mwyn ymddangos yn fwy cefnogol i'r iaith nag ydynt; er mwyn swcro Plaid Cymru i Glymblaid Enfys, hwyrach.

Gan nad ydwyf yn sinig rwy'n gobeithio bod gan y Ceidwadwyr manylion llawn ar gyfer y polisi, bydd yn cael eu cyflwyno, er lles yr iaith, boed mewn clymblaid neu wrthblaid. Rwy'n gobeithio bod eu graff o gynnydd cyson, yn hytrach nag un sy'n dangos llwyddiant yn magu llwyddiant, yn profi'n camgymeriad o'r ochor orau, tra byddwyf yma i'w ddathlu!

14/04/2011

Hysbys - Rali Achub S4C Bangor

Rali Achub S4C a Chefnogi safiad Heledd a Jamie, Bangor

Dydd Sadwrn, Ebrill 16 · 11:00yb - 12:00yh
Y Cloc, Bangor

Dafydd Iwan
Ieu Wyn (Bethesda)
Mair Rowlands UMCB
Bethan Williams
Adloniant - Tom ap Dan

Rali sy'n rhan o'r ymgyrch i atal cynlluniau'r Llywodraeth yn Llundain
parthed S4C. Mae Cymdeithas yr Iaith yn poeni am annibyniaeth a
chyllid S4C ar ôl i Lywodraeth San Steffan benderfynu ceisio torri ei
grant i S4C o 94% ac uno'r sianel a'r BBC.

Mae'r Rali hefyd yn gyfle i ddangos ein cefnogaeth i safiad dewr
Heledd Melangell a Jamie Bevan, a fydd yn ymddangos gerbron y llys yng
Nghaerdydd yn dilyn gweithred yn erbyn swyddfeydd y Ceidwadwyr - y
blaid sydd yn llywodraethu yn Llundain - yng Nghaerdydd dechrau mis
Mawrth.

swyddfa@cymdeithas.org - 01286 622908 01970 624

11/04/2011

Pleidlais i Lafur = Pleidlais i Middle England yn y Bae?

Mae gan Will Paterson post diddorol sy'n tynnu sylw at y ffaith bod yna tebygon amlwg rhwng darllediadau gwleidyddol y Blaid Lafur ar gyfer Senedd yr Alban, Cynghorau Lloegr a'r Cynulliad Cenedlaethol.

Nid y darllediadau ydy'r unig bethau sydd yn debyg rhwng yr ymgyrchoedd yn y tair gwlad. Prif fyrdwn dadl Llafur yn y tri etholiad yw bod bleidlais i Lafur yn fodd i amddiffyn yr Awdurdod lleol / Yr Alban / Cymru rhag ymosodiadau Llywodraeth San Steffan; sydd yn nonsens llwyr wrth gwrs. Prin yw gallu Cyngor Sir i amddiffyn ei hetholwyr rhag Llywodraeth Canolog; a heb rymoedd ariannol does dim modd i Lywodraethau Cymru a'r Alban i amddiffyn eu trigolion chwaith.

Yn wir mae record Llywodraeth y Bae o amddiffyn Cymru rhag toriadau San Steffan hyd yn hyn wedi bod yn rhestr hir o fethiannau llwyr: S4C, Swyddfa'r Trwyddedau Teithio, Sain Tathan ac ati ac ati; nid fy mod i'n beio Llywodraeth glymblaid Llafur/PC yn y Bae am y fethiannau hyn - does gan y Cynulliad dim mo'r grym i wrthsefyll toriadau canolog y ConDems; ond celwydd creulon a thwyllodrus yw honni bod pleidlais i Lafur yn Etholiadau'r Cynulliad mynd i newid y sefyllfa!

Y trydydd peth sydd yn debyg yn y tair ymgyrch yw'r penderfyniad i drin y tri etholiad fel refferendwm canol tymor ar fethiannau Llywodraeth San Steffan. Ymosod ar yr anghenfil tinflewog Torïaidd / Thatcheraidd (gan anghofio bod Llafur wedi parhau i ddilyn polisïau Thatcheraiddd a hyd yn oed wedi clodfori Thatcher yn ystod ei dymor o Lywodraeth Brydeinig ddiweddar) a chysylltu eu gwrthwynebwyr eraill a'r Torïaid.

Mae cysylltu'r Democratiaid Rhyddfrydol a'r bwystfil yn dacteg amlwg. Mae'r polisi o gysylltu'r SNP hefyd yn gwneud rhywfaint o sens; mae llawer o lwyddiannau llywodraeth leiafrifol yr SNP wedi deillio o gefnogaeth seneddol gan y Blaid Geidwadol (er bod nifer o'i fethiannau i basio mesurau wedi deillio o'r ffaith bod Llafur wedi pleidleisio gyda'r Ceidwadwyr i'w trechu). Ond mae dilyn yr un trywydd yng Nghymru yn chwerthinllyd. Iawn dydy'r Blaid heb ddweud Na! Na! Nefar i glymblaid gyda'r Ceidwadwyr ond y mae'r rhan fwyaf o'i lefarwyr wedi dweud bod hynny yn hynod annhebygol A phwy mae'r Blaid wedi bod yn bropio fynnu mewn llywodraeth am y pedair blynedd diwethaf?

Mae'n gwbl amlwg nad yw Llafur am gael ymgyrch ar gyfer budd Sir, neu er bydd yr Alban, nac er bydd Cymru. Mae'r ymgyrch Lafur yn un Prydeinig er budd y Blaid Lafur Prydeinig. Diben Llywodraeth Lafur yng Nghymru bydd i adsefydlu Lafur y DU gyfan, nid lywodraethu Cymru er budd Cymru - sefyllfa digon pwdr ynddo'i hunan! Ond os mae pwrpas Llywodraeth Lafur yn y Bae yw adfer rhywfaint o grediniaeth i Lafur Prydeinig, oni fydd yn rheoli Cymru mewn modd sydd yn gweithio - nid at fuddiannau Cymru - ond at ddant y cyn pleidleiswyr Llafur a gollwyd yn Middle England yn 2010?

10/04/2011

Ymofyn llai na'r angen

Be di pwrpas Plaid Cymru?

Wel yr ateb syml yw ennill dros Gymru, siŵr.

Yn y Refferendwm diweddaraf fe lwyddodd y Blaid i gyflawni'r hyn yr oedd pobl Cymru yn ei ddisgwyl. Cafwyd Ie dros Gymru, ENILLWYD dros Gymru! -Hwre!

A dyna broblem y Blaid yn yr etholiad cyfredol. Mae'r Blaid wedi gwneud ei waith, wedi llwyddo, wedi enill dros Gymru- "does dim mo'i angen bellach"!

Wrth gwrs mae pob cenedlaetholwr gwerth ei halen yn gwybod nad ydy'r setliad cyfredol yn ddigon da, ac mae angen brwydro am y cam nesaf! Pwerau cyfwerth a rhai'r Alban, er enghraifft! Yn anffodus mae'r cyfryngau a'r Blaid wedi bod yn dadlau mae dyna oedd cwestiwn y refferendwm am y 4 blynedd diwethaf! Fe gymerir amser i bobl sylweddoli eu bod wedi prynu mochyn mewn sach yn y refferendwm, eu bod wedi cael llai na'r hyn a dybiwyd.

Dyna fo, bydd raid i'r Blaid dioddef chwip o'i wneuthuriad ei hun yn yr etholiad hwn. Petai'r Blaid wedi cefnogi fy ymgyrch Na! Dim digon Da! Siawns byddai'r rhagolygon yn wahanol!

07/04/2011

Mae Seisnigrwydd y Gyffordd yn Hanesyddol - sioc!

Yr wyf wedi derbyn ymateb gan Cyngor Conwy parthed fy nghwynion am arwyddion stryd uniaith Saesneg sydd wedi ymddangos yn niweddar yng Nghyffordd Llandudno dyma fo:

Diolch i chi am eich neges e-bost yn ddiweddar am yr arwyddion stryd newydd sydd wedi eu gosod ar hyd Conway Road.

Mae’r arwyddion stryd newydd y cyfeiriwch atynt yn cael eu gosod yn lle’r hen rai fel rhan o gynllun i wella strydwedd yr ardal mewn ymgais i gefnogi’r gwaith o adfywio Conway Road. Mae’r arwyddion hyn yn cael eu newid i adlewyrchu’r hyn a oedd yno gynt ac mae enwau’r strydoedd yn enwau swyddogol sydd wedi bodoli ers adeg creu’r strydoedd. Mae enwau swyddogol strydoedd ym Mwrdeistref Sirol Conwy yn gymysgedd o enwau Cymraeg yn unig, Saesneg yn unig, ac weithiau dwyieithog. Er enghraifft, efallai y byddwch wedi sylwi mai enw Cymraeg yn unig sydd ar yr arwydd enw stryd newydd yn Ffordd Maelgwyn wrth i chi adael Cyffordd Llandudno tuag at gylchfan y Black Cat.

Mae’r Cyngor yn cefnogi ac yn annog defnydd o enwau Cymraeg traddodiadol ar gyfer datblygiadau newydd mewn ardal os ydynt yn briodol, ac mae’n ffafrio enwau sy’n adlewyrchu cymeriad yr ardal. Gellir gweld enghraifft o hyn ar Conway Road, lle mae enw stryd o dai newydd wedi’i henwi’n ffurfiol yn Gwel yr Afon’. Rydym yn ymwybodol fod camgymeriadau wedi ymddangos ar yr arwydd enw stryd newydd ar gyfer Gwel yr Afon, ond gallwn eich sicrhau y bydd hyn ac unrhyw bryderon eraill sy’n ymwneud ag arwyddion yn cael eu datrys yn syth.

Hefyd, fel rhan o’r Cynllun hwn, bydd yr arwyddion croeso, byrddau gwybodaeth am y gymuned, ac arwyddion cyfeirio newydd yn gwbl ddwyieithog yn unol â’n Cynllun Iaith Gymraeg.

Gobeithiaf fod hyn o gymorth i egluro’r sefyllfa.

Yn ddiffuant
Tim Pritchard

Gwêl yr Afon, gyda acen sy'n gywir nid Gwel yr Afon Tim!

Mae'n ymateb cwbl hurt - mae defnyddio CONWAY ROAD mewn llythyr Gymraeg yn brawf braidd o ba mor hurt ydyw. Mae'n gwbl amlwg mae Ffordd Conwy dylid ei ddefnyddio wrth gyfeirio at y lôn yn y Gymraeg (a Conwy Road yn y Saesneg hefyd mae Conway wedi hen chwythu ei blwc)!

Mae dadlau mae enwau hanesyddol yw Nant y Gamer Road, a bod Ffordd Nant y Gamer yn annerbyniol yn awgrymu nad oedd Cymry Cymraeg y Gyffordd yn ymwybodol mae Ffordd yw'r gair Cymraeg am Road!

Mae gwneud yr esgus bod enwau strydoedd wedi bodoli ers adeg creu’r strydoedd sef adeg pan oedd y Gymraeg yn cael ei ddilorni ac adeg pan oedd pobl am weld y Gymraeg yn cael ei ladd yn un warthus!

A hyd yn oed os yw dyn yn derbyn dadl Tim mae Osborne Road yw enw hanesyddol swyddogol Ffordd Osborne, ydy o, wir yr, yn disgwyl i ni dderbyn mae Car Park yw enw hanesyddol y Maes Parcio sydd yno?

06/04/2011

Disunited Anti-Welsh Llafur

Pan waelais i'r poster United and Welsh ar FlogMenai am y tro cyntaf, fy nheimlad oedd un o ddicter a chenfigen.

Dyma boster gan grŵp all-bleidiol yn awgrymu sut i bleidleisio yn dactegol er mwyn sicrhau nad yw Llafur yn cael goruchafiaeth ar wleidyddiaeth Cymru eto eleni. Pam fod copi (dienw) wedi ei ddanfon i FlogMenai ond nid i mi ffor ff... sec?

Pe bawn wedi cael yr e-bost di enw a dderbyniwyd gan FlogMenai, mi fyddwn wedi llyncu'r abwyd ac wedi ei gyhoeddi fel ymgyrch go iawn a oedd yn llawn haeddu ei gefnogi.

Y mae'n gwbl amlwg, bellach, mae bwriad danfon y post at FlogMenai, yn unig, o flogwyr Cymru oedd er mwyn i Cai llyncu'r abwyd a chyhoeddi ei gefnogaeth llwyraf i'r ymgyrch o bleidleisio i'r Ceidwadwyr mewn sawl etholaeth. Diolch byth, fe welodd Cai gwendidau'r ddadl, a'i chondemnio.

Pe bai Cai wedi llyncu'r abwyd mi fyddai'r Blaid Lafur wedi cynhaeafu'r ffaith bod prif blogiwr y Blaid wedi cefnogi'r fath gachu - heb ots dyna oedd y bwriad; hwyrach bod y bwriad yn fwy eithafol byth sef ceisio gorfodi'r Blaid i ddiarddel Cai o'u restr o gefnogwyr blogiawl - neu wneud prif blogiwr Plaid Cymru yn embaras i'r Blaid!

Diolch byth eu bod wedi methu!

Caru neu gasáu BlogMenai, mae ei gyfraniad i fyd blogio yn y Gymraeg yn un enfawr. Mae ymgais y Blaid Lafur i'w danseilio mewn ffordd dan din, yn hytrach na chreu blog Llafur Cymraeg o safon i ddadlau yn ei erbyn yn adrodd cyfrolau am eu hagwedd tuag at yr Iaith Gymraeg!

Ond os ydy adran triciau budron y Blaid Lafur am hysbysu nad oes ganddynt obaith yng Ngorllewin Caerdydd, Gorllewin Caerfyrddin, Caerffili, Glyn Nedd, Gogledd Caerdydd, De Clwyd, Gorllewin Clwyd, Bro Morgannwg, Gwyr, Brycheiniog a Maesyfed, Canol Caerdydd, Gorllewin Casnewydd a Dwyrain Abertawe - pa hawl sydd gyda fi i anghytuno a'u hasesiad?