22/02/2010

Gohebu gwleidyddol diduedd

Ar Facebook mae yna ambell i grŵp megis Ban Jonathan Davies from Scottish rugby matches a Jonathan Davies is an irritatingly biased and squeaky prat, sydd wedi eu sefydlu gan Albanwyr a oedd yn anhapus efo'r ffordd yr oedd Jonathan yn dangos tuedd wrth sylwebu ar gêm rygbi Cymru v Yr Alban yr wythnos diwethaf.

Mae'r rhai sydd ddim yn hoffi Jonathan yn credu dyla gohebwyr y BBC bod yn gwbl ddiduedd.

I mi mae'r syniad o gael Cymro amlwg sydd wedi chware dros ei wlad yn cogio nad ydy o'n gefnogol i'w dim cenedlaethol yn hurt potas, bydda ddisgwyl iddo fod yn ddiduedd yn troi Jonathan o fod yn sylwebydd hwylus a brwdfrydig i un fflat, ffals a chelwyddog.

Mae'r un yn wir efo sylwebyddion gwleidyddol. Rwy'n gweld hi'n anodd coelio bod unigolyn sydd a digon o ddiddordeb yn y byd gwleidyddol i ddymuno gweithio fel gohebydd gwleidyddol yn un sydd heb farn wleidyddol unigol gref. O feddwl am rywun fel Karl Davies, dyn a safodd etholiad Sansteffan yn enw Plaid Cymru, cyn mynd i weithio fel gohebydd seneddol y BBC ac yna ymadael a'r Bîb i ddod yn brif weithredwr Plaid Cymru. Onid oedd y Gorfforaeth yn gofyn inni atal crediniaeth wrth ddisgwyl inni gogio bod Karl yn sylwebydd diduedd ?

Er bod gan Jonathan ei dueddiadau amlwg, wrth sylwebu ar gemau Cymru y mae o'n gallu fod yn wrthrychol ac yn feirniadol pan fo Cymru ddim yn chware cystal ag y gallasant, ac yr oedd Karl yr un mor wrthrychol wrth ohebu am weithgareddau seneddol Plaid Cymru.

Y broblem efo'r myth bod gohebwyr gwleidyddol yn ddiduedd yw ei fod yn gwahodd sylwadau fel yr un canlynol a ymddangosodd ar fy mlog Saesneg ddoe:

"Did you see their 'Politics Show' interviews today? Biased attack dog against Ieuan Wyn Jones but purring like kitty with Huw Irranca Davies. The sooner they have proper competition here the better."

Ydy'r feirniadaeth hon yn deg? Dwi ddim yn gwybod, gwelais i mo'r rhaglen, ond yn sicr mi fyddai'n llawer mwy onest pe bai'r yn BBC rhoi gwybod inni trwy ddweud be ydy tueddiadau gwleidyddol yr ohebydd dan sylw.

20/02/2010

Dogfen wonci'r Blaid

Mae yna gred gyffredinol mae Plaid Cymru yw'r blaid sydd efo'i bys ar y pỳls parthed defnyddio'r we er mwyn ymgyrch ac er mwyn cysylltu â'i haelodau a'i chefnogwyr. Ond ow! Mae angen i rywun o'r Blaid dysgu sut i osod dogfennau pdf ar y we mewn ffordd ddarllenadwy! Mae'n rhaid bod yn bencampwr gymnasteg i droi dy ben ffordd yma a ffordd arall er mwyn darllen y ddogfen ar gymorth i gyn milwyr.

Efo 10% o'r lluoedd arfog Prydeinig yn hanu o Gymru, dyma ddogfen a all apelio i nifer o bobl sydd ddim yn gefnogwyr naturiol i'r Blaid, ond bydd yr apêl ddim yno os nad yw'r ddogfen wedi ei osod ar y we mewn ffordd ddarllenadwy.


17/02/2010

Cryfder rhyngwladol y gwledydd bychain

Un o'r dadleuon a glywir yn aml gan unoliaethwyr yw bod bod yn rhan o wlad fawr gryf yn rhoi llawer mwy o nerth inni ar y llwyfan rhyngwladol na fyddai gan Gymru neu'r Alban fel gwledydd bach annibynnol. Yn y rhifyn cyfredol o'r Scotsman ceir ddadl gan Craig Murray, cyn llysgennad Prydeinig sydd yn troi hynny ar ei ben. Mae Mr Murray yn dadlau nad oes gan y DU unrhyw awdurdod moesol ar lwyfan y byd oherwydd ymateb gwledydd eraill i'w hanes parthed polisi tramor. Mae gwledydd bach sydd ddim yn cario baich hanes gormesol yn cael eu parchu llawer mwy gan wledydd eraill, a gan hynny yn llawer mwy dylanwadol mewn trafodaethau rhyngwladol nag ydy Prydain.

Mr Murray also referred to his 20-year career with the Foreign Office taking part in international negotiations and working closely with diplomats from other small European countries such as Denmark, Ireland and Sweden.

He said: "The Irish carried much more weight in multi-lateral negotiations than a country that size could expect. I still am deeply puzzled that there should be a perception that the Scots can't do that."


Mae'r unoliaethwyr yn aml yn gofyn a ydym am fod yn rhan o Brydain cryf neu yn wlad fach annibynol gwan a dinod?. Mae Mr Murray yn awgrymu mae'r cwestiwn dylid gofyn yw a ydym am fod yn wlad fach gryf a dylanwadol neu yn rhan o Brydain gwan sydd heb awdurdod moesol?

Darogan etholiad 2010 - record Aberconwy

Un o fanteision cael blog gan bob un o ymgeiswyr mewn etholaeth unigol yw bod dyn yn gallu dilyn adroddiadau am yr ymateb ar y drws gan bob plaid.

Yn ôl y son mae Phil, Guto, Mike a Ronnie yn cael ymateb anhygoel!

Mae pob un ymgeisydd yn canfod pobl yn cyfnewid teyrngarwch a phob un yn ffyddiog am bleidlais anhygoel o bob bro a phentref eu hymdrechion canfasio. Mae pob un blaid yn darogan buddugoliaeth yn seiliedig ar yr ymateb wrth y drws.

O roi'r holl ymatebion canfasio sydd wedi eu hadrodd ar y blogiau i mewn i'r pair darogan, yr wyf yn gallu dod a chanlyniad ecscliwsif i flog yr Hen Rech Flin - Aberconwy bydd y sedd efo'r turnout uchaf yng Nghymru, Prydain y byd a'r bydysawd. Bydd 250% o'r boblogaeth yn pleidleisio.

Mae gwneud yn fawr o ymateb da a chuddio ymateb gwael yn rhan o'r gêm, ond mae honni ymateb gwych lle nad oes modd cael ymateb gwych yn dwyllodrus. Dydy cyhoeddi bod mwyafrif o bobl Llanrwst am bleidleisio i bob un blaid dim yn dal dŵr, mae rhywun yn dweud porcis!

Bydda tipyn o onestrwydd gan y pedwar yn llesol i'w hymgyrchoedd.

Bydda ambell i dyma dalcen caled neu doedd yr ymateb dim cystal ag y gallai bod - rhaid gweithio yma yn rhoi tinc o onestrwydd i'r ymgyrchoedd ac yn gwneud y datganiadau am ymateb da yn Llanbethma yn llawer mwy credadwy.

16/02/2010

Salmond yn rhan o'r ddadl fawr.

Mae blog SNP Tactical Voting yn adrodd bod cwmni Sky am ganiatáu i Alex Salmond bod yn rhan o'i darllediad hustings yr arweinwyr cyn etholiad San Steffan. Os yw hyn yn gywir mae'n buddugoliaeth fawr i Blaid Genedlaethol yr Alban. Ond lle mae'n gadael Plaid Cymru? A fydd y Blaid yn caniatáu i Salmond cynrychioli'r pleidiau cenedlaethol i gyd, neu a fydd y Blaid yn mynnu ei bod hi'n cael yr un cyfle a'i chwaer blaid Albanaidd? Sefyllfa ddiddorol iawn.

15/02/2010

Llyr neu'r Daleks – Dyna'r Ddewis!

Y mae prawf pendant wedi dod i'r fei y bydd bywyd o dan Lywodraeth Cameron yn drychinebus i'r hil ddynol. Mae Dr Who wedi ymweld â Phrydain Cameron yn ei Dardis, ac wedi dychwelyd i'r amser cyfredol i'n rhybuddio i newid hanes cyn iddi ddigwydd.

Nid fi sy'n dweud ond David Jones AS, sydd yn cwyno ar ei flog bod y rhaglen Dr Who yn rhagfarnllyd yn erbyn y Ceidwadwyr. Os nad ydy David Jones ar ochr y Dr y mae'n rhaid ei fod o ar ochor ei elynion - y Daleks, y Seibr Dynion ac ati.

Y mae'r dewis yn glir i etholwyr Gorllewin Clwyd, cefnogi David Jones a'i gyfeillion y Daleks - neu fwrw pleidlais i Llyr Huws Gruffydd er mwyn achub y byd rhag ymerodraeth y Daleks.

Dr Llyr Who-s Gruffydd (Plaid)

David Jones AS (Ceidwadwyr)

14/02/2010

WoS yn gwadu eistedd ar stori Bates

Bwrw'r Sul diwethaf yr oeddwn ymysg nifer o flogwyr i gwestiynu amseriad adroddiad yn y Wales on Sunday am fistimaners Mick Bates AC wedi noson ar y pop. Yr oeddwn yn teimlo ei fod yn ymddangos fel mwy na chyd-ddigwyddiad bod yr hyn a digwyddodd yn oriau man bora’r 19-20 Ionawr yn cael ei gyhoeddi yn y papur deunaw niwrnod yn niweddarach ar achlysur cynhadledd Gwanwyn y Rhyddfrydwyr Democrataidd. Yn y rhifyn cyfredol o'r papur mae'r gohebydd Matt Withers yn ymateb i'r cyhuddiad bod y papur wedi ceisio niweidio'r gynhadledd:
The story, which I wrote, broke last weekend on the front of our paper – coincidentally, on the second day of the Lib Dems’ Spring Conference in Swansea.

And it’s that timing which has led to many rumours, letters of complaint and plenty of rumblings on the blogosphere. The charge? Wales on Sunday knew about Mr Bates’ behaviour at the time it occurred – and deliberately held back running the story in a bid to disrupt the party’s conference.

Utter rubbish.

Mr Bates’ night on the tiles was on January 19. I was first alerted to what is alleged to have happened on Thursday, February 4, when my editor asked me to investigate a tip-off in an anonymous e-mail.

The next two days were spent trying to verify the truth of the allegations through a second source. Eventually, on the Friday afternoon, we found a senior source who was able to confirm an investigation into verbal abuse by Mr Bates into staff at the University Hospital of Wales in Cardiff.

We were unable to verify separate allegations of assault on paramedics. These made their way into the public domain the day after the WoS story.

I phoned Mick Bates’ mobile four times on the Friday afternoon to speak to him, each time without success, and eventually spoke to the Welsh Lib Dems’ head of communications, who was aware Mr Bates had suffered an accident that night, but not that he had been allegedly involved in trouble following it.

A statement from the party confirming it was investigating their AM followed early on Saturday evening.

So that’s why the story appeared when it did, rather than a deliberate attempt by Wales on Sunday to sabotage the Welsh Liberal Democrat Spring Conference.

In fact, the most baffling thing about it is there’s so many Lib Dems who genuinely believe their conference to be of such vast importance that journalists spend their precious time concocting vindictive and deliberate attempts to wreck it.


Felly, cafodd prif bapur Sul Cymru ei dwyllo gan e-bost dienw (a danfonwyd pythefnos ar ôl y digwyddiad) i redeg stori a fwriadwyd i niweidio’r gynhadledd!

13/02/2010

Dyma Ronnie

Yn dilyn fy mhost am ymgeiswyr Aberconwy yn blogio mae Ronnie Hughes (Llafur) bellach wedi cychwyn blog:

http://ronniehughes.wordpress.com/

A mae Guto Bebb wedi symud ei berlau o ddoethineb i:

http://aberconwyconservatives.co.uk/category/blogs/

11/02/2010

Peter Hain a'r Genhadaeth Dramor

Digon hawdd yw gwneud hwyl am sylwadau Peter Hain bod Cymru yn wlad weddol gyfoethog a'i gymhariaeth rhwng Cymru a Rwanda. Ar un lefel mae'r sylwadau yn gofyn am dynnu’r pî ohonynt, felly does dim beirniadaeth o'r rhai sydd wedi gwatwar Peter a'i sylwadau.

Ond ar lefel arall mae Hain yn gwneud sylw difrifol sydd yn un werth ei hystyried. Er gwaethaf cwynion parhaus am dlodi Cymru o gymharu â GDP gweddill gwledydd Prydain, pe bai Cymru yn wlad annibynnol mi fyddai'n parhau i fod ymysg gwledydd cyfoethoga’r byd, yn gyffyrddus ei le yn y chwarter uchaf.

Os yw person yng Nghymru yn colli ei iechyd, yn colli ei phartner, yn colli swydd ac yn gweld ei thŷ yn cael ei hadfeddiannu gan y banc "yn colli popeth", bydd hi'n parhau i allu byw bywyd cymharol rhwydd i'w phenwynni gyda chefnogaeth y gwasanaeth iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, budd-daliadau, cartrefi cymdeithasol ac ati. I filiynau o bobl yn y byd bydda colli un o'r pethau hyn yn arwain at farwolaeth.

Pan fo dyn yn son am drai economaidd, tlodi ac annhegwch cymdeithasol yng Nghymru mae'n bwysig bod dyn yn gweld y pethau hyn yng nghyd-destyn y byd ehangach weithiau, yn arbennig felly pan fo son am dorri cymorth i wledydd mwyaf difreintiedig y byd fel rhan o'r ymateb i'r dirwasgiad.

10/02/2010

Ble mae Ronnie?

Mae gan dri o'r ymgeiswyr seneddol yn Aberconwy blogiau bellach:

Guto Bebb (Ceidwadwyr)
http://aberconwyconservatives.typepad.com/my-blog/blog_index.html

Phil Edwards (Plaid Cymru)
http://philedwards4aberconwy.blogspot.com/

a

Mike Priestley (Democratiaid Rhyddfrydol)
http://mikepriestley.blogspot.com/

Ond does dim son am bresenoldeb gan Ronnie Hughes (Llafur) ar y we. Piti!

08/02/2010

Tôn y botel

Os ydy Mick Bates AC yn euog o fwrw staff y gwasanaeth iechyd a oedd yn ceisio ei drin ar ôl damwain meddwol, y mae o'n ddihiryn o'r radd blaenaf ac yn haeddu cael ei gosbi gan law drom y gyfraith yr un fath ag unrhyw ddihiryn meddw arall sydd yn troi at drais yn ei ddiod. Mae ei esgus nad yw yn cofio'r digwyddiad (o herwydd y trawiad ar ei ben nid y cwrw yn ei bol) yn un tila ac mae ei ymddiheuriad o rwy'n sori OS wnes i rywbeth o'i le yn wan ac yn gwbl annigonol.

Mae Mr Bates wedi gadael ei hun, ei deulu, ei blaid , ei etholwyr a'r Cynulliad i lawr mewn ffordd arw. Y Cynulliad yw'r corff sydd a'r ddyletswydd i sicrhau bod gweithwyr y GIG yn cael eu hamddiffyn rhag y fath yma o ymddygiad. Rwy'n methu gweld sut mae Mr Bates yn gallu parhau yn aelod o'r Cynulliad os yw'r stori yma'n wir. Mi ddylai ymddiswyddo yn ddi-oed.

Er nad oes gennyf y gronyn lleiaf o gydymdeimlad a Mick Bates, mae yna elfen arall i'r stori sydd yn peri pryder hefyd. Mae'n debyg bod yr ymosodiad honedig wedi digwydd rhai wythnosau yn ôl. Os felly rhai wythnosau yn ôl dylid wedi torri'r stori, a dylai Mr Bates wedi ei orfodi i ymddiswyddo rhai wythnosau yn ôl. Mae'r ffaith bod gohebwyr wedi eistedd ar yr hanes am rai wythnosau er mwyn ei gadw ar gyfer ei gyhoeddi ar adeg cynhadledd y Democratiaid Rhyddfrydol yn drewi o ragfarn wleidyddol o'r fath waethaf. Gan hynny nid Mr Bates yw'r unig un ddylai dwys ystyried ei addasrwydd ar gyfer ei swydd, dylai gohebydd a golygydd Wales on Sunday gwneud yr union un peth.

06/02/2010

Straight Talk Elfyn Llwyd

Mae'n sicr nad ydy'r rhaglen wleidyddol Straight Talk ar restr gwylio orfodol pawb.

I ddweud y gwir mae'n gallu bod yn rhaglen ddiflas tu hwnt ar adegau,gyda chyfweliadau dwys efo bobl fel gweinidog tramor Georgia ac ati.

Heddiw'r gwestai oedd Elfyn Llwyd!

Dydy'r rhaglen ddim ar gael ar i-Player o'r herwydd ei fod yn cael ei ail ddarlledu hyd dragwyddoldeb.

Dyma fanylion ei ai ail ddarllediadau:

Broadcasts
Sat 6 Feb 2010 04:30 BBC News Channel
Sat 6 Feb 2010 22:30 BBC News Channel
Sat 6 Feb 2010 23:25 BBC Parliament
Sun 7 Feb 2010 01:30 BBC News Channel
Sun 7 Feb 2010 22:30 BBC News Channel
Tue 9 Feb 2010 03:30 BBC News Channel

Dwi ddim yn gwybod sut mae Elfyn yn gwneud ar y rhaglen, digwydd clywed Andrew Brilo yn dweud diolch yn fawr a nos da i Elfyn rhyw pum munud yn ôl!

Siawns caf gyfle i ddal y rhaglen cyfan ryw ben, a thrafod ymatebion Elfyn mewn manylder!

05/02/2010

Torri Stori Tori?

Yn ôl sgwrs cefais gydag aelod o Gyngor Conwy heddiw, mae dau aelod arall o'r Cyngor ar fin cyhoeddi eu bod am ymadael a'r Grŵp Ceidwadol yn y dyddiau nesaf. Si difyr, ond un mae'n rhaid ei gymeryd efo phinsiad o halen, gan fod fy "ffynhonnell" yn un garw am dynnu coes. Amser a ddengys os ydwyf y cyntaf i dorri stori neu yn gyff gwawd.

Ond ta waeth wrth gael golwg sydyn trwy borwr blogiau Google i weld os oedd unrhyw dystiolaeth i gefnogi si'r cynghorydd, ddois ar hyd i ddau bost sydd yn adrodd dwy stori wahanol am ffrind gorau newydd Phil Edwards.

Ar flog Ymgyrch San Steffan Y Blaid Geidwadol yn Aberconwy mae Guto Bebb yn dweud:
Little or no support was forthcoming from Cllr. Tew in relation to my campaign in 2005 or the campaign on behalf of Dylan Jones-Evans in 2007.

Ond ar flog Ymgyrch Cynulliad Y Blaid Geidwadol yn Aberconwy dywedodd Dylan Jones-Evans:

I spent over two hours with Councillor Dennis Tew (pictured) walking up and down the streets of Conwy - at this rate, there will be little point in buying a treadmill to get fit and lose weight (and Dennis put me to shame walking up the hills around the town).
Politics, the new diet and exercise regime!!!

Does dim modd cysoni'r ddau bost nag oes?

02/02/2010

Cadarnhad bod Tew am ymuno a'r Blaid

Mae'r Cynghorydd Dennis Tew, cyn llywydd Cymdeithas Ceidwadwyr Aberconwy wedi danfon cylchlythyr i'w etholwyr yn cadarnhau ei fod am ymuno a Phlaid Cymru. Mae copi o'r cylchlythyr i'w gweld ar flog Y Cynghorydd Jason Weyman