18/01/2015

Gweddïwch Dros Dylan Llŷr


Un doniol yw Dylan Llŷr, prif ladmerydd Rhyddid Barn yn Lloegr a Ffrainc, ond yr un mwyaf annioddefol o ran caniatáu'r fath ryddid yng Nghymru.

Mae Dylan yn anghrediniwr rhonc (meddai fo) ac yn cadw Blog o'r enw Anffyddiaeth lle mae o'n pregethu ei efengyl o ffobia at grefydd, wrth dangos y fath ddiffyg ffydd yn ei anffyddiaeth bod o'n methu dadlau'r achos efo credinwyr!

Mae Dylan yn ysgrifennu Epistolau sydd yn dangos pa mor agos ydyw at eisio cael ei achub trwy ras Crist, ond eto yn ymwrthod ag unrhyw sylw sydd yn dangos gwendid ei ddadleuon, gan eu deleu.

Diffyg ffydd yn ei anffyddiaeth sydd yn gyfrifol am ei fethiant i gyhoeddi barn amgen ar dudalennau sylwadau ei flog. Dyma anffyddiwr sydd mor agos at ras, fy mod yn sicr y bydd, cyn bo hir, yn blogio'r Efengyl!

16/01/2015

Pa mor Rydd yw Rhyddid Barn?

Mewn nifer o byst ar fy mlogiau ac ar y diweddar Maes-E yr wyf wedi mynegi'r farn bod ymddygiad gwrywgydiol yn ddewisol. Nid ydwyf erioed wedi awgrymu bod y fath dewis yn wrthyn, yn wir yr wyf wedi dweud ei fod yn ddewis imi ei fwynhau, - ond mae "dewis"' yn groes i'r uniongredaeth gan hynny yr wyf yn cael fy ngwatwar yn ffiaidd o feiddio honni'r cysyniad o ddewis wrywgydiaeth. Yr wyf wedi fy nghondemnio'n "homophobe"!

Llathryd (rape) yw'r ail drosedd gwaethaf yng nghyfraith Lloegr ar ôl Lofruddiaeth, mae'r rheswm am hynny yn ofnadwy o an-PC - dwyn trysor dyn oedd dwyn gwyryfdod ei ferch! Byddai unrhyw awgrym o wneud rape yn drosedd llai difrifol (ond haws ei erlyn) ar sail y newid rhwng perthynas dyn a dynes mewn cymdeithas fwy rhyddfrydol eu moesau rhywiol yn cael ei gondemnio'n groch gan ffeministiaid fel agwedd misogynist anfaddeuol.

"Onid yw hiliaeth yn rhan o natur yr anifail llwythog dynol? - Pan oedd y Llychlynnwr yn ymosod ar Gymru yn yr 11 ganrif, a oeddem yn dadlau bod stereoteipio wrth Lychlynnaidd yn wrthun a chondemnio'r wrth Lychlynwyr fel hilgwn - nag oeddem wir?" - Trafodwch! - Dim ffiars o beryg!

Cwestiynau na ellir eu trafod yn rhydd, gan fod y rhan fwyaf o gefnogwyr rhyddid Charlie Hebdo, yn gyfyng ar y diawl o ganiatáu trafodaeth rydd ar bynciau lle bid barn amgen yn wrthyn iddynt!

15/01/2015

Je ne suis pas Charlie


Rwy'n teimlo'n anghynnes parthed rhan o'r naratif sydd wedi codi ers yr erchyllterau yn Ffrainc yr wythnos diwethaf.

Yr wyf, yn ddiamheuaeth, yn cefnogi rhyddid barn a hawl newyddiadurwyr / sylwebwyr / blogwyr (hyd yn oed) i sarhau unrhyw gredo, ond dyw cefnogi rhyddid barn ddim yn gyfystyr a gorfod sarhau!

Y cyhuddiad o lwfrdra, ildio i derfysgaeth, diffyg cefnogaeth i achos ryddid ac ati sy'n cael ei daflu at y sawl sy'n gwrthod ail gyhoeddi cartwnau Charlie Hebdo sydd yn fy mhoeni. Os mae ofn, yn unig, yw'r rheswm dros beidio cyhoeddi - digon teg; ond fel y mae rhyddid yn rhoi imi'r hawl i sarhau, mae hefyd yn rhoi imi'r hawl i barchu. Ac os yw papur yn dewis peidio ail gyhoeddi'r cartwnau ar sail parch (yn hytrach nag ofn) rhaid amddiffyn eu hawl hwy gymaint, os nad fwy, a hawl y sawl sydd am ail gyhoeddi'r cartwnau sarhaus.

Nid gwendid yw dweud Rwy'n parchu dy ffydd a dy hawl i arddel y ffydd honno, ac nid ydwyf am dy sarhau o'i herwydd, ond cryfder yn erbyn y sawl sy'n camddefnyddio rhyddid fel moes am yr uniongrededd cyfoes!

20/12/2014

Cwestiwn Dyrus am Anghrediniaeth

Mae anghrediniaeth yn esblygiad o'r traddodiad anghydffurfiol rhyddfrydol o rydd i bob un ei farn ac i bob barn ei llafar.

Pam, felly, bod anghredinwyr mor driw am ddychwelyd i dduwch uniongrededd yn eu safbwynt hwy nad oes hawl i unrhyw farn, ond yr un uniongred wrth grefyddol i gael ei fynegi?

Mae'n ymddangos imi bod mwy o bynciau sy'n gabledd bellach nag oedd o dan Mari Waedlyd. Nid wyf yn cael mynegi barn amgen ar hil, rhywoldeb, priodas, y Nadolig, crefydd, Ewrop nag unrhw bwnc dan haul heb fy nghuddo o fod yn phob neu'n pheil!

Be ddigwyddod i'r hen draddodiad Anghydffurfiol Gymreig o ryddid mynegiant barn?

21/11/2014

Y Diwidiant Elusenu

Mae 'na erthyglau diddorol yn fersiwn print ac ar-lein Golwg heddiw am is-deitlau Cymraeg ar raglenni S4C. Fel un sydd yn hynod drwm fy nghlyw yr wyf yn cytuno cant y cant a mwy efo sylwadau Dr Wayne Morris bod angen is deitlau Cymraeg i'r byddar / trwm eu clyw ar S4C. Yn wir yr wyf wedi cwyno i S4C sawl gwaith ers ei sefydlu am y diffyg darpariaeth ar gyfer Cymry Cymraeg trom eu clyw.

Yr hyn sy'n ddifyr yw mai un o'r cwynwyr am y diffyg darpariaeth Cymraeg yw'r elusen Action on Hearing Loss; pan oeddwn yn cwyno 20 mlynedd yn ôl, ymateb S4C oedd eu bod wedi ymgynhori ag elusen arall oedd yn siarad ar ran cymuned byddar Cymru sef yr elusen Wales Council for the Deaf a bod WCD wedi cefnogi is deitlau Saesneg (yn benaf gan nad oedd Cymro Cymraeg yn aelod o Bwyllgor WCD ar y pryd) heb ymgynghori ag unrhyw Gymro Cymraeg byddar / trwm ei glyw.

A dyma broblem cyffredinol i Gymru a'r Gymraeg.

Mae Cymru yn ferw o elusennau a mudiadau'r trydydd sector sydd yn derbyn miliynau o bunnoedd gan Cynulliad Cymru, Yr EU a'r Loteri i helpu trueiniaid Cymru ond sy'n bod er mwyn bod nid er mwyn cymorth.

Rwy'n byw efo Epilepsi, yr wyf bron yn fyddar, rwy'n dioddef o crydcymalau, mae'r wraig yn diabetig, yn defnyddiwr cadair olwyn, yn dioddef o ecsema ac ostioperosis, rwyf yn yfed, rwyf yn ofer, rwyf yn g'wilydd gwlad i'm gweled! Mae 'na gannoedd o elusennau yn derbyn arian mawr ar fy rhan ond sy'n wneud flewj o ddim ar fy nghyfer, ac yn sicr dim yn gofyn imi ba gymorth byddai'n fuddiol imi, erioed wedi cynnig dimai o gymorth imi ac erioed wedi ceisio fy marn cyn siarad ar fy nghyfer yn gyhoeddus.

Rwy'n digwydd cytuno a barn Dr Morris, ond dim yn cofio iddo ymofyn fy marn cyn i Action on Hearing Loss siarad ar fy rhan!

15/10/2014

Sut mae dod yn berchennog parth dot.cymru / dot.wales?


Pan ddaeth y parthau dot-me-dot-uk ar gael mi brynais, drwy gwmni a oedd yn darparu gwefannau, y wefan dolgellau.me.uk. Creais wefan o filoedd o dudalennau efo llwyth o wybodaeth hanes lleol a hanes teuluol ardal bro fy mebyd. Llogais le ar y we am ddwy flynedd am rent eithriadol rhad (tua £10 y flwyddyn os gofiaf yn iawn); ym mhen y ddwy flynedd cododd y rhent i grog pris. Er mwyn cadw'r wefan yn fyw gofynnwyd am rent o gannoedd o bunnoedd yn fwy nag oeddwn yn fodlon talu am wasanaeth gwirfoddol.

Wedi gweithio'n socs off i drawsysgrifio manylion cyfrifiad, tynnu lluniau beddfeini, trawsysgrifio adysgrifau ac ati cefais sioc o ganfod bod yr holl waith wedi mynd yn ofer wrth imi fethu talu am barhad y wefan, gan mae'r cwmni yr oeddwn yn talu i gynnal y wefan, nid myfi, oedd gwir berchennog y cyfeiriad.

Os ydwyf yn dymuno prynu'r parth alwynaphuw.cymru neu alwynaphuw.wales sut ydwyf yn sicrhau mae FI bia'r cyfeiriad am byth bythoedd a fy mod yn gallu trosglwyddo cynnwys rhwng darparwyr gwefannau?

Mae'r Cyngor Cymuned yr wyf yn aelod ohoni a chynghorau cyfagos yn hynod awyddus i brynu'r parthau "einpentref.cymru" ac "ourvillage.wales" ond yn methu cael hyd i'r modd o brynu cyfeiriad tu allan i gontract darparwyr gwefannau.

Roedd nifer o bobl ifanc sy'n deall y pethau 'ma yn gofyn am gefnogaeth ein cynghorau bach i gael parth dot-cym. Wedi cael y parthau a oes modd i chi rhoi gwybod inni sut i'w perchnogi - plîs?

30/09/2014

Hen Ddigon o'r Drewdod

Adeiladwyd gwaith trin carthffosiaeth Y Ganol (drws nesaf i orsaf betrol Black Cat ger Llansanffraid Glan Conwy a Chyffordd Llandudno) ym 1999 ar gost o £45 miliwn.

Y bwriad oedd creu gwaith byddai'n sicrhau bod carthion o'r rhan helaethaf o Sir Conwy yn cael eu trin yn ddiarogl ac mewn modd oedd yn amgylcheddol garedig. Yn anffodus dyw'r gwaith erioed wedi gweithio'n iawn, yn bennaf gan brofwyd bod y system a adeiladwyd yn y Ganol yn beryglus, ychydig cyn ei agor. Oherwydd y peryglon mae rhywfaint o'r carthion yn cael eu cadw mewn sgipiau ac yna'n cael eu trosglwyddo i loriau caca er mwyn eu trin rhywle arall. Mae'r sgipiau yn drewi'n barhaus pan fyddent ar gau, pan cant eu hagor er mwyn trosglwyddo eu cynnwys i'r loriau mae'r oglau yn ddigon i godi cyfog.

Dim ond rhan o'r broblem yw'r oglau; mae ymchwil wedi dangos bod y gwynt sy'n dod o'r fath lefydd hefyd yn cynnwys pathogenau sy'n gwneud i bobl dioddef o Asma ac E-Coli.

Mae Dyffryn Conwy yn ardal sy'n denu ymwelwyr o bob parth o'r byd; eu croeso cyntaf i ben y Dyffryn yw oglau cachu - sôn am groeso!

Mae miliynau o bunnoedd wedi eu buddsoddi yn y Gyffordd er mwyn ei wneud yn un o'r llefydd gorau i brynu ceir yn y DU. Os am brynu car slic drudfawr neu hen fangyr rhad, bydd clywed oglau cachu wrth ystyried prynu dim yn atyniad mawr!

Mae'r rhai ohonom sydd yn byw yn yr ardal wedi cael llond bol o esgusodion Dŵr Cymru o wadu maint y broblem a ffug sicrwydd mae problem dros dro ydyw. Mae 15 mlynedd o ddrewdod, anfantais iechyd ac anfantais economaidd yn fwy na digon!

Cynhelir protest yn erbyn y Gachfa, ger orsaf betrol Black Cat ar 4ydd Hydref 2014 am 11 y bore. Dewch yn llu - a dewch a mwgwd rhag y drewdod!

03/09/2014

Darogan Refferendwm yr Alban

Mae'n gêm mae pob blogwyr wedi chware ers cyn cof - darogan canlyniad pleidlais cyn cynnal pleidlais.

O edrych ar yr ychydig iawn o bolau sydd wedi eu cynnal ar achos refferendwm, sef refferendwm Cymru 2011 a Refferendwm AV 2011, yr un nodwedd fwyaf yw bod y polau wedi bod yn or-obeithiol ar y nifer o bleidleiswyr oedd am droi allan i bleidleisio. Rwy'n credu bydd yr un yn wir parthed Refferendwm yr Alban 2014; mae arolygon sy'n awgrymu 80-90% o'r blediais yn bwrw yn rhy anhygoel i'w credu, bydd y turnout tua 70% neu lai a bydd pleidleiswyr Ie yn fwy tebygol o bleidleisio.

Rwy’n darogan y bydd Ie yn ennill rhwng 60 i 65% o'r bleidlais. Rwy’n credu y bydd IE yn ennill yn weddol gyffyrddus.

31/08/2014

Atgof am Ryfel

Roedd Hedd Wyn yn perthyn o bell i mi. Wrth gofio'r rhai a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf, "perthnasau o bell" bydd pob perthynas i'r mwyafrif ohonom mi dybiaf. Perthynas o bell oedd y bardd Wilfred Owen hefyd. Ac mewn sefyllfa o gynghanedd od bron ym Mhrifwyl Penbedw 1917 roedd Prifardd y Gadair (Hedd Wyn) yn perthyn i Dad a Phrifardd y Goron (Wil Ifan) yn perthyn, drwy briodas, i Mam.

Mae perthyn i Hedd Wyn bron iawn yn "obsesiwn" ar edeifion safleoedd Hel Achau, a does dim rhyfedd am hynny. Roedd Hedd Wyn yn perthyn i deulu mawr, ac fe ddefnyddiwyd ei hen, hen daid Hugh Humphrey, Tafarn yr Helyg, Maentwrog gan yr achydd Cymreig academaidd gyntaf ers dyddiau Hywel Vaughan, Bob Owen, fel "enghraifft" o ddiwylliant enwi Cymreig. Rhywbeth sydd yn gwneud Hedd yn berthynas hawdd ei ganfod mewn cyfnod lle mae enwau cyffredin yn creu dryswch i'r hanesydd teuluol.

Ond nid enw enwog ar achres yw Hedd Wyn i mi ond person yr wyf yn cofio Taid yn sôn amdano o'i nabod. Ar sôn, ymysg y teulu, oedd bod Lloyd George a JMJ wedi trefnu ei gadeirio a'i lofruddio ar faes y gad er mwyn sicrhau Cadair Ddu er les achos y rhyfel! Conspiracy theory di-sail, o bosib, ond yn sicr un gyffredin ym Meirion sydd heb ei wirio na'i wrthod na'i drafod gan ymchwilwyr ysywaeth.

Wrth edrych ar fy ngardd achau rwy'n gweld enwau degau o berthnasau mwy agos na Hedd Wyn / Wilf Owen yn flodau sydd ynddi, ac yn teimlo'n drist braidd bod eu marwolaethau hwy yn cael eu hystyried yn llai pwysig gan y cyfryngau. Colled oedd colled i bawb o bob gradd. Roedd colli Wncl Huw cymaint o loes a cholli Elsyn!

Fy hoff gerdd gan fy nghyfyrder Wilfred Owen yw Dulce et Decorum, sydd yn gwrthgyferbynnu'r gwahaniaeth rhwng y propaganda a'r gwirionedd. Dydy fy hoff gerdd gan fy nghyfyrder Hedd Wyn ddim yn gerdd Rhyfel go iawn gan nas ysgrifennwyd yng ngwres y gad; ond mae ei glywed yn dod a dagrau pob tro: Cerdd syml, ddibwys bron, ond dyhead pob milwr am fod adref unwaith eto, cyn mynd dros y clawdd!

Atgof
Dim ond lleuad borffor
Ar fin y mynydd llwm;
A sŵn hen afon Prysor
Yn canu yn y cwm.

12/08/2014

Cwestiwn i Guto Bebb AS

O dderbyn dy amddiffyn nad oes cysylltiad rhwng y rhodd gan Alexander Temerko a dy farn ar Israel / Palestina. A oes modd i ti egluro i mi, un o dy etholwyr, pam dy fod wedi derbyn arian gan Oligarch Rwsiaidd?

05/08/2014

Cabledd!

Ar 8 Mai, 2008, diddymwyd y troseddau Cabledd ac Enllib Cableddus yng Nghymru a Lloegr a da o beth oedd eu diddymu. Cyn hynny roedd modd i bobl cael eu dedfrydu i ddirwy, carchar, ac ar un adeg marwolaeth am anghytuno a barn y wladwriaeth parthed y ffydd Gristionogol.

Roeddwn yn credu bod 'na elfen o gabledd yn y deddfau cabledd - os yw Duw Hollalluog yn Teyrnasu, pam ddiawl bod angen Cyfraith Lloegr i'w amddiffyn?

Ond mae'n rhyfedd sut mae dileu cabledd crefyddol wedi esgor ar gabledd seciwlar newydd!

Ychydig yn ôl cefais fy mragaldio am awgrymu bod gan bob dyn yr offer a'r gallu corfforol i ymddwyn yn heterorywiol neu'n wrywgydiol ac mae dewis moesol oedd y modd y defnyddiwyd y fath offer / dewis. Cefais fy ngalw yn Homophobe o'r herwydd - hynny yw yr oeddwn yn euog o'r cabledd newydd o feiddio anghytuno ag uniongrededd y farn gyfredol parthed mynegiant rhyw!

Mae'r un yn wir am sylwadau diweddar Myfanwy Alexander. Mae'r hyn dywedodd Myfanwy yn hollol gywir. Mae cleifion Cymraeg yn cael eu cam-drin mewn ysbytai yn Lloegr oherwydd eu bod yn gleifion Gymraeg, maent yn cael eu trin fel Nigers Cymraeg, yn cael eu trin fel pobl eilradd dibwys, fel yr oedd Nigers de'r UDA yn cael eu camdrin yn y gorffenol. Ond y Cabledd Newydd yw defnyddio'r "N air" - dibwys yw'r cydestyn na'r pwynt roedd Myfanwy yn codi parthed cam drin cleifion Cymraeg eu hiaith gan nad yw cam drin claf o Gymro yn rhan o'r cabledd yn ôl y chwilys modern. Reitiach ar ran Unsain, undeb mwyaf Cymru, byddid ymchwilio i sylwadau Myfanwy am gam drin ei aelodau Cymreig, mewn yspytai Lloegr, yn hytrach na gwneud pwyntiau pleleidiol tra'n cuddio tu nol i'r esgus o'r gabledd newydd!

25/07/2014

Pwy laddodd Iesu Grist?


Fel anghydffurfiwr fy ateb yw mai FI lladdodd yr Iesu, gan iddo farw er mwyn maddau FY mhechodau.

Mae'r Beibl yn awgrymu bod yna ryw fath o gynllwyn rhwng yr Iddewon a'r Rhufeiniad i'w dienyddio heb osod bai penodol ar y naill ochr na'r llall ond gan ddatgan yn weddol glir ei fod wedi marw dros bechodau ei ddilynwyr.

Mae'r Eglwys Gatholig Rufeinig yn credu ei fod yn etifedd i'r Ymerodraeth Rufeinig, a gan hynny wedi mynd dros ben llestri i brofi mae'r Iddewon nid yr Ymerodraeth Rufeinig bu'n gyfrifol am ladd yr Iesu (er gwaetha'r ffaith mae'r Rhufeinwyr oedd yr awdurdod dros achosion y gosb eithaf ar y pryd). Yr angen yma i ddargyfeirio'r bai o Rufain i'r Iddewon sydd wedi bod yn gyfrifol am erledigaeth yr Iddewon fel Grist Laddwyr am ganrifoedd.

Mae'r Beibl yn dweud bod yr Iesu wedi ei ddienyddio yn ei ddillad ei hun - dillad Iddew. Mae Josephus yn awgrymu bod y condemniedig yn cael eu dienyddio'n noethlymun; byddai Crist noethlymun hefyd yn dangos ei fod yn Iddew. Mae'r traddodiad darluniol o ddangos Crist ar y groes yn gwisgo dim ond rhecsyn lwynau yn ymgais i guddio ei Iddewiaeth er lles achos Rhufain.

Rwy'n cael anhawster derbyn honiad Cai bod yr Iwerddon Rufeinig yn barth lle fu llai o erledigaeth ar yr Iddewon nag unrhyw ran arall o Ewrop, tra fu Eglwys Rufain yn bennaf gyfrifol am yr erlid!

Mae Cai yn llygad ei le wrth ddweud bod y Black Shirts wedi dwyn cefnogaeth o Lafur Prydain a Thorïaid Prydain, ond cawsant eu diarddel o'r naill blaid a'r llall. Eu cyffelyb yn yr Iwerddon oedd y Blue Shirts ffasgwyr nas ddiarddelwyd o Fine Gael, un o brif bleidiau'r Iwerddon hyd heddiw.

Dwi ddim yn cytuno a chefnogaeth unllygeidiog Guto Bebb i orthrwm Israel ar Balestina, ond yn ei gefnogi parthed hanes wrth Iddewiaeth yn yr Iwerddon!

08/07/2014

Y Parchedig Dr Hen Rech Flin?

Yn ôl yn y 1980au mi fûm yn fyfyriwr yn adran Diwinyddol Prifysgol Bangor. Yr oeddwn yn ymgeisydd am weinidogaeth yr Eglwys Fethodistaidd (Weslead ar lawr gwlad). Ar y pryd doedd gan Yr Eglwys Fethodistaidd dim modd i roi addysg Gymraeg i'w cyw weinidogion, gan hynny defnyddiwyd fi fel arbrawf gan y Parch O E Evans (Gweinidog Wesla, un o athrawon Prifysgol Bangor a phrif olygydd y BCN) gan gythruddo un o fawrion adran Diwinyddol Bangor, y Parch Dr R Tudur Jones (un oedd yn gweld Arminiaeth a Seisnigrwydd y Wesleaid yn wrthyn) gan fy ngadel i fel gwystl yng nghanol dadl ddau o fawrion Crefydd Cymru.

Doedd dim modd imi ennill y frwydr, gan mae cownter oeddwn yng nghanol eu gêm. Tudur enillodd y frwydr, gan imi ddechrau dioddef o ffitiau epilepsi aflywodraethus tra yn y Brifysgol, rwy'n dal i ddioddef o'r un aflwydd. Roedd Tudur yn honni mae medd-dod yn hytrach nag afiechyd oedd yn gyfrifol am fy "ffitiau" a chefais fy niarddel o'r Brifysgol o herwydd ei enwadaeth ffiaidd, yn hytrach na dim arall.

Wedi cael fy nghicio allan o Brifysgol Bangor mi ymgofrestrais ag Ysgol Nyrsio Gwynedd, wedi imi golli dim ond un ddarlith heb eglurhad, ymchwiliwyd i'r achos a chanfuwyd yr Epilepsi.

Yn fy nicter yn erbyn Y Brifysgol, Owen a Tudur mi ddefnyddiais fy nghyflog fel cyw nyrs i "brynu" graddau DD ac ordeiniad fel gweinidog o Brifysgol Llwyth Brodorol Annibynnol yn yr UDA. Mae'n debyg bod y llwyth yn gallu gwerthu'r fath raddau yn gyfreithiol o dan ddeddfwriaeth yr UDA a chytundebau efo Gwledydd Prydain; gan hynny y mae gennyf perffaith hawl i ddefnyddio'r teitl Y Parchedig Doctor a ddyfarnwyd imi ganddynt!

Cyn i'r tystysgrifau cyrraedd 'roeddwn wedi dechrau mwynhau fy ngyrfa fel nyrs ac wedi rhoi'r gorau i fy nicter yn erbyn cachwrs yr eglwys a'r coleg, a gan hynny nid ydwyf erioed wedi defnyddio'r graddau a brynais.

Ond wedi gweld sut mae arian, bellach, yn bwysicach na dim byd arall ym myd addysg Ynysoedd Prydain, onid ydy fy ngradd DD cyfwerth ag unrhyw radd a thalwyd amdani ym Mhrydain?

11/06/2014

It's the Drains Stupid!


Rwy’n hynod hoff o fy AS gyfredol Guto Bebb, roeddwn yn meddwl y byd o'i ragflaenydd Beti Williams, ei rhagflaenydd hi Syr Wyn a'i ragflaenydd ef Ednyfed Hudson Davies - anghytuno'n llwyr a gwleidyddiaeth pob un ohonynt, ond yn gwybod, yn ddiamheuaeth ers imi symud i arfordir y Gogledd o Feirion pe bai gen i broblem eu bod yno i wrando a gweithredu ar fy rhan, dwi ddim yn sicr sut mae'r system gwleidyddol yn gweithio yn Lloegr, ond yn ddiamheuaeth mae'r lleol yn gweithio yng Nghymru!

Gwendid Plaid Cymru dros y blynyddoedd ers cychwyn datganoli bu rhoi gormod o bwyslais ar ennill etholiadau Cynulliad, San Steffan ac Ewrop yn lle brwydro i ennill cefnogaeth ar lawr gwlad, cael cenedlaetholwyr i ennill sedd ar y cyngor cymuned ac wedyn y Cyngor Sir!

Yn di os does dim modd i Blaid Cymru ennill y Brwydr Prydeinig, ei unig obaith yw ennill y brwydr lleol. Cafodd 80% o gynghorwyr cymuned eu hethol yn diwrthwynebiad yn 2012. Pam na wrthwynebwyd y rhan fwyaf ohonynt gan ymgeiswyr y Blaid?

Roedd gan y BNP mwy o ymgeiswyr na Phlaid Cymru mewn ambell i Gyngor Sir yn 2012! Pam?

Os yw Plaid Cymru am lwyddo yn etholiadau Cynulliad, San Steffan ac Ewrop, mae'n rhaid iddi lwyddo yn gyntaf ar raddfa Cymuned a Sir.

Cefais i ddim cyfle i bleidleisio Plaid Cymru yn yr etholiadau Cyngor Sir diwethaf, mae hynny'n wendid, os oes "toriad" yn fy arfer o bleidleisio i'r Blaid ar y Cyngor, bydd torri'r arfer yn haws mewn etholiadau eraill.

Yn aml mae pobl yn gofyn pam bod yr ymgyrch cenedlaethol wedi llwyddo yn yr Alban yn well nag yng Nghymru, mae nifer o ffug atebion yn cael eu cynnig. Y gwir yw bod yr SNP wedi ymladd 90% o etholiadau lleol, a Phlaid Cymru wedi ymladd llai na 20%!

Yr unig ateb i ddyfodol Plaid Cymru yw sicrhau bod PAWB yng Nghymru yn gallu pleidleisio i'r Blaid yn etholiadau lleol 2017, a bod y rhai sy'n cael eu hethol yn ymgyrchu mewn etholiadau "uwch"! A phan ddaw cwyn am y Drains bod Cynghorydd PC yno i'w hateb!